Põhjamaa-lapsed

Anna HaawaPõhjamaa-lapsedPõhjamaa-lapsed

Anna Haawa

EESTI KIRJAST.-ÜHIS. „POSTIMEHE” KIRJASTUS

TARTUS 1913


EESTI KIRJAST.-ÜHIS. „POSTIMEHE” KIRJASTUS

TARTUS 1913


I.

„Mis mina kodu-nurmelt noppinud”

… „Mis mulle toonud tuule-hoogu”.

KreutzwaldMe oleme põhjamaa-lapsed.


Meid saatnud waikuste-helin —

Ja tähte-särawad ööd —

Kuu-kumawad, lumitand metsad —

Ja waiksed kaugele-teed:

Me oleme põhjamaa-lapsed.


Jäeb lumekargelt põuue

Meil südame sügawam õnn —

Ja südame sügawam walu —

Nad ainult aimata on —Jäeb igawest ütlemata

Meil südame õndsam õnn!

Ja südame sügawam walu,

Mis waikiw kui igawik on —

7


Sa, minu püha kodumaa-pind.


Sind armastan, mina koduta lind,

Sind, minu püha kodumaa-pind!

Sa higi ja werega joodetud!

Sa ohwritega ostetud! —

Teid õnnistan, tööga-koormatud käed!

Teid, mures ja hooles waewatud pääd!

Kes ustawad sõjas isamaa eest,

Kus tõuswad teil kantsid rahutööst! —

Teid õnnistan! — õnnistan tuhatkord sind

Sa minu püha kodumaa pind!

8


Meie, saatusest walitud.


Meie, saatusest walitud,

Ristitules seletud —

Waritsegu meid wetewood!

Tõusku tuhanded tuulehood!

Kaswagu pilwed kui pilksed mäed!

Meie ümber surmawäed! . . .

Edasi! edasi! — elu meil ees !

Meie kilp on töös ja tões!

Meie, saatusest walitud,

Ristitules seletud!

9


Mu laulud ei „kunsti-kõlad.


Mu laulud ei „kunsti”-kõlad,

Mis pärga ihkawad. —

Sai tulla kohtumõistjad!

Ja kes neid wihkawad;


Sai tulla! kel külma mõistust —

Kel ahtakest, angunud meelt —

Ja kellel’ ehk haawu nad saatnud . .

Ja kes nad kustutaks teelt —:


Need tulewad, lähewad warjud —

Puult langeb ehk mõnigi leht — ;

Kuid waikselt waatab taewast —

Jäeb seisma saatuse - täht.

10


Wast siiski...


Mjs on mul teiega tegmist!

Teie, söönud, joonud Jumala loomad!

Teie, päikseküllas närbuwad lilled!

Mis on mul teiega tegemist! —


Mis on mul teiega tegemist! . . .

Mina, eksiw, rändaw täheke,

Mina põrmupõuest üks sädeke ! —

Wast siiski ... ah! . . .

11


Orjadehulgad.


Orjadehulgad — nad liiguwad laial’ ja salgus —

Ülemaa-orjadehulgad!

Orjadehulgad — nad meile kui pakuks jalgus!

Waimliselt orjased hulgad!


Orjadehulgad — neid ehtinuid, isanda-kuues —

Orjased jõukatehulgad!

Mõnusalt, mõttetalt süües ja juues, —

Waimliselt waesemad hulgad!


Orjadehulgad — nad tallawad emakeele!

Waimliselt hämarad hulgad!

Müüwad, oh, waba ja mehise meele!

Waimliselt wiletsad hulgad


Orjadehulgad! nad waabatud wõõrast wärwi —

Sauesed orjadehulgad!

Täidawad wõõraste kantside serwi —

Ülemaa-orjadehulgad!

12


Europa kui waataks


Näokatte-pidule ehime,

Nii laenatud hilpudes kehime —

„Europa” kui waataks, kui meid nii näeks

Oi, kuidas ta „reverenzi” teeks :


„Kust-rahwas? kas Saksast? Sarmatiast?

Kas Seine kaldailt ? wõi Karjalast ?

Ja kuhu nii minek? — oi, lapsemeel!

Kas kaua nii mõtlete mängida weel ? . . .


— Kui homme „visitele” tulete —

Siis, ootame, midagi olete!

Kel oma laadi, kel oma meel,

Kel oma täht hiilgab otsaeel —:

Siis wastu küll teile tõttame,

Teid rahwaste ritta wõtame.”

13


Walitud kunst.


Kõik sile — kõik riimid ja rütmus,

Kõik silbid ja sõnade käik:

Kõik walitud „kunst”, kõik helin —

Kõik wirwed ja wärwide läik!

— Kui ainult hinge neil oleks ! . . .

14


Auuahnust arwatakse” ...


„Auuahnust arwatakse

Põrguliste päranduseks” —

Prõlla — lausa lauletakse

„Paremate” waranduseks:

Nutwad mehed meelehärmas,

Et ei puhke pärgi neil’,

Põewad paljud palawikku,

Et jäeb tuhmiks nende häil;

Et ei kaja katkematalt

Neile hosiannasid!

Waid et elu — kalk ja kare!

Nõuab järjest tegusid! . . .

— Tegusid! — ka sõnawaikseid —

Ohwrid! — üsna hääletuid! —

Murelistelt waikist suurust!

See teeb meestest õnnetuid! . . .

„Auuahnust arvatakse” . .

15


Kulturakandjad ...


Nad sõitwad koju — eest ära teelt!

Päew tõuswel — nad Bachuse ohwriöölt:

Kuis torendab wärwimüts! rinnal pael!

Kuis tudiseb, wangub joobnud kael!

„Kulturakandjad”! . . .


Neid. waatamas tänawail warased need,

Kes rühiwad tööle, kel karedad käed —

Ah! tabab sääl mõnigi põlglik pilk! —

Nii mõnigi sajatus raske, jälk!

Kulturakandjaid ! . . .


Nii edasi kihutab hullude-sõit!

Kel aega ja raha ja noorust — neil wõit! . . .

— Ah! — raugeb nii mõnigi, närtsib pea

Ja elawaid surnuid — kui palju ? — ei tea.

Kulturakandjad! . . .

16


Kuidas ei kuule sina kodumaa hääli?


Kuidas ei kuule sina kodumaa hääli?

Sina kõrwul-kõrwuta, õnnetu laps!

Kuidas ei mõista sina kodumaa mõtteid?

Sina mõttel-mõtteta, eksija laps!


— Rändad kui needmine kodumaa pinnal!

Kodumaa higi ja waewa jood!

Meile, oh, häbi ja äraandmist

Wõõrsile wandudes, waibudes lood!Sureksid sina ja sinu sugu!

Kaoks meilt rammetu orjawaim!

Tõuseksid uued inimesed!

Ärkaks, oh, Kalewite-aim!


— Kuidas ei kuule teie kodumaa hääli ?

Teie kõrwul-kõrwutad! jõuetu hulk !

Kuidas ei mõista teie kodumaa mõtteid?

Teie mõttel-mõttetad ? needmise-salk !

17


Teie ja meie.


Kas olete taewast näinud?

Kas surmapimedas käinud?

Teie, elu- ja ilmatargad!

Teie, põlised põrmulapsed!


— Ei ole te taewast näinud!

Ei surmapimedas käinud:

Teil siin ju nii põlised hooned,

Teil selged kõik elujooned:


Teil kewad’ — päris kena! — jah!

Teil suwi — noo! — soe! — kõuetki kah!

Ja sügis’ — oo! — see on rõske ja hall —

Ja tali — nagu ikka: kare ja wali.Ah, meie küll — mõistmatad põrmulapsed!

18

Me unenägijad! surmani-lapsed !

Kes põliseid hooneid ei rajada mõista,

Kel puhkust, ei kodu siin kusagil paista —

Kuid helkiwad hooned meil pilwede piirtel!

Meid kannab päikene enese kiirtel!


Me sureme surmasügawustes

Ja tõuseme jälle — taewani tõustes!

Meil kewad’: üksainus, helisew laul!

Meil suwi: üks muinasjutt, sügaw ja suur!


Ja sügis’ — weel õndsam kui kewadesära!

Ei talwelgi kustu see muinasjutt ära! —


Meie mõistmatad põrmulapsed!

Meie unenägijad! surmani-Iapsed ! —


Teie, elu- ja ilmatargad!

Teie, põlised põrmulapsed!

19


All järwel õitseb walge roos.

(Wabalt Koltsowi järele.)


All järwel õitseb walge roos;

Tuul mängib kannelt pilliroos —

Ta laulab ööd ja päewad ... —


Oh walge roos, oh kaunim õis!

See laul — üks kurblik, muistne wiis,

Jäeb uueks ilmast ilma:

Tuul laulab roosil' pilliroos,

Kuid tähte poole mõtleb roos . . .

20


Öö.


„Öö on, wäsinud rändaja —

Näe ! pilkane öö ! —

Kas sina ei lähe ju puhkama ?

Sa lõpeta oma tee ! . . .”


„Öö on, metsatuul-haldijas,

Jah, pilkane öö — —

All orus rändan ma sügawas — —

Kuid edasi läeb mu tee!


Sest mägedel minu kodu on ! —

Ma üles sinna surema saan:

Sääl hommikukoit mull’ annab suud,

Suurt laulu laulawad mägedepuud !

Ma sinna! . . .

21


Sind enam ei tundnud ta.


Üks raske, sume saatus,

Mu elusse ilmusid sa —

Sind tahtsin mu kangelaseks

Ja kuningaks kroonida. —


— Kuid nõrk ja nõder sa olid:

Su meeltega mängis tuul! . . .

Siis hakkas nii külm — nii wõõras!

Nii kauge südames mul — —


Küll otsisin sinu palest

Weel, mida kord armastand ma —

Mu sinus-petetud süda —

Sind enam ei tundnud ta.

22


Ju metsahaljus kahwatab.


Ju metsahaljus kahwatab,

Ju lehed langewad,

Ju linnukesed waikides

Siit ära lendawad —


Ma seisan kõrgel mäe pääl

Ja waatan kaugele —

Külm, selge, waikne sügise,

Kas puutud mu südame ? . .

23


Meel tõuseb mul tänutiiwul.


Meel tõuseb mul tänutiiwul!

Et oled mind unustand:

Kui oleksin maa ja taewa

Mu Jumalalt tagasi saand.


Kaks — teine teisest maailmast!

Me tulnud, rändajad —

Ei iial üksteisele anda

Meil jäädawat kodumaad!


Tõin ainult ohtu sulle! —

Tõid ohtu sa minule —

Nii tahtnud üks tundmata saatus —

Kuid kustutatud nüüd see.


Meel tõuseb mul tänutiiwul,

Et oled mind unustand:

Et igaüks oma maailma

Nüüd Jumalalt tagasi saand.

24


II.

„See on põhjalaste luule”.Kaks jõge.


Kaks jõge, kaks rändawat jõge —

Ja wahel lai, kohisew laan —

Ja taewas kord pilkne — kord päike!

Kord lilled — kord lumi maan.


Kaks jõge, kaks sügawamat jõge:

Üks igatsus — siiski kaks teed.

Ööwaikuses ohkawad laened,

Ja läigiwad tumedalt weed. —


Kaks jõge, kaks rändawat jõge;

Ja meri, suur sügaw ja lai:

Ei tea, kas säälgi, oh, koju

Neil igatsus iial sai . . .

27


Ta kodumaa õnnistust palus.

(P. Roseggeri järele.)


Üks sõber, ta wiibis wõõral-maal,

Kord lehekuul kirjutas koju:

„Saada mull’ lillesid kodumaalt,

Mul mõrsjat ehtida waja.”


Ja kui oli aasta mööda läind,

Üks kirjake jälle siis tuli:

„Saada mull’ wett nüüd kodumaalt,”

Tal lapsuke ristida oli.


Ja jälle üks aasta, siis tahtis ta,

Ah, midagi muud weel saada:

„Üks peotäis mulda mu kodumaalt!

Mu lapse pean kandma hauda.”


Ja nõnda, ta waene mees wõõral-maal,

Nii südame-õnnes, kui -walus,

Ka kõigekaugemal wõõral teel —

Ta kodumaa õnnistust palus.

28


Ei igatse kadunud aegu.


Ei igatse kadunud aegu,

Ei kewadet tagasi:

Suur, kohaw rikas elu,

See tõmbab mind edasi.


On elu palju wõtnud—

Kuid rohkem weel andnud ta! —

On õnnistuse-teele

Ta saatnud rändaja.


On armastus ja wiha

Mind saatwel kui meri käind; —

On enese süü ja teiste

Mull’ surmaohtu teind.

29


On sügawam sõnata walu, —

On õndsam kõik hääleta õnn —

Maailma kõrwu mis kostnud —

Ah, nõrguke kaja see on —


Ning ikka kaunimale

Wiib saatuse tundmata tee!

Ei tea ma, sureline,

Kus ükskord lõpeb see. —

30


Ta ilmsiks sai.


Kord kuulsin kui kauget laulu

Ma waiksel suweööl —

Kuuwalgel jõelained mu jalgul

Need olid merele teel: —

Kas oli see sinu terwitus,

Su igawest-kauge armastus ?. .


Siis nutsin ma pisaraid tasa —

Ja lilled tärkasid sääl!

Sind mõtlesin südamewaikses —

See helises kandlehääl!

Ta ilmsiks sai: kõik mu igatsus

Su igawest-kauge armastus.

31


Kuid raske sügise-saatus.


Kes olnud mull’ armas,

Säält haualt

Tõid minule roosisid sa —

Ja ise maailma otsa

Sa tõttasid rändama . . .


Kes olnud sull’ armas,

Sääl haual —

Sääl palwetasin ma — —

Ja minu südame-mõtted,

Need rändasid sinuga.


— Ja kui ju langemas lehed —

Siis tagasi tulid sa — —

Ja läbi sügise-laane

Ma rändasin sinuga.

32


Oh õnnis meil unenägu —

Kui kadunud kewade uus! . . .

Kuid raske sügise-saatus,

See kohises laanepuus . . .


— Nüüd jälle maailma otsa

Sa tõttad rändama !

Oh, wõiksin mullasülle

Ma minna magama —

33


Peidaksin ma põuepõhja.


Peidaksin ma põuepõhja

Oma armastuse kõik,

Mataksin kas mere sülle,

Laantehõlma laulud kõik:


Siis, ma waene warjuline,

Tuhat surma sureksin!

Metsapuudel, lainteladwul,

Kadunu, sääl kaebaksin.


Rändaksid siis läbi laante,

Kuuleks meel sul kurwalist —

Sõuaksid maailma otsa !

Heliseks mu olemist . . .Oleksin, oh, olemata!

Oleks laulud laulmata —

Oleks sinu, minu saatus

Siia ilma hüüdmata!

34


Unustus.


Mu waiksel, üksikul haual

Üks üksik kuusepuu

Ja kõrgel taewawõlwil

Waik, walge, kahwatand kuu.


Surm teritab kirwest — kuusk langeb

Kuukuma taewast kaob — —

Ja meie haua üle

Suur, sügaw unustus waob. —

35


Hilised lilled.


Hilised lilled, hiilgawad, waiksed,

Sügawas laanes nad õitsewad;

Mööda säält tõttawad kohawad lained,

Rahutad pilwed, need rändawad —

Hilised lilled . . .


Kas ehk lumi need lilled nopib !

Kas ehk halla neil’ annab suud

Taewa all lennul, näe, linnuparwed,

Lahkumist laulawad laanepuud.

Hilised lilled . . .


Hilised lilled, hiilgawad, waiksed —

Südamesse nad puutuwad! . . .

Hilised õnne-unenäod —

Südame-waluks kas muutuwad ? . .

36


Kuld.


„Ta kalliks peab sinu kulda ...”

Nad sosistand temale

— Ta „truuid ja ustawad” sõbrad

Ja astund siis eemale.


Ta läinud siis, kahtlus silmis,

Ja kahtlus südames —

Kõik õied, tall’ wastu õhkwel! —

Need jäätanud selle ees.


„Ta kalliks peab minu kulda! . . .

Nii jääne ta süda ja meel — ”

„Tad wihka su haawatud hinges!”

Nii saatnud neid dämonid teel.

37

Ja nutnud armastus leinas —

Ja kadunud usaldus’tee! —

Ja saanud nad sinna maale,

Kus lootustki enam ei näe. —


Ja kuhu nad wiimaks jõudnud ? —

Ah, ära küsi sa!

On needmine kulla kõlal!

Ja surm käib temaga —

38


Siis.


Mu üle heitis surmawari —

Pea walla ju Manala wärawad —

Miks hüüdsid tagasi mind maailma?

Oh lasknud mind minna — mind kaduwat!


Siis oleksin koju, rahule jõudnud —

Ja sinu kahtlused kadunud —

Kõik minu wõlg ja eksimine

Su mälestuses siis lepitud —

39


Ja siiski üks wahe, nii wale.


Su südame hellamad mõtted,

Mu juures nad wiibiwad,

Ja nagu päiksepaiste

Mu hinge nad suudlewad.


Kas wiibid sa lähedal, kaugel —

Su armastus kannab mind!

Mu päewad, mu unenäod —

Kõik, kõik nad mõtlewad sind.


Ja siiski — üks wahe, nii wale!

Üks nõiutud kuristik ta! . . .

Kas meie igatsus iial

Säält enam üle ei sa?

40


Miks.


„Miks ei laula sa hõiskawat laulu

Kui taewa all tõusew lind!

Miks sinu tiiwad nii rauged —

Nii kiwiraske mu rind —:


Sulle oli üks teine kord armas! . . .

Ma wälja maailma läen !

Suurt unustus’laulu sääl laulan ! . . .

Ja ilu ja kaunidust näen ! — ”


„Miks ei laula ma hõiskawat laulu,

Ma taewa all eksiw lind?

Miks sinu mõtted nii kauged —

Nii surmaraske mu rind:


Sulle oli üks teine kord armas! . . .

Ma wälja maailma läen! . . .

Kõik unustus’laulud sääl laulan ! . . .

End surmawabaks teen!”

41


Sinu pales, ah, kahtlust näen.


Tõusku müürid ! kaswagu mäed !

Lahutagu meid laiad weed!

Tulgu pilkane pimedus!

Waikigu, kustugu igatsus!

Igawest’ sinu eest põgenen:

Sinu pales, ah, kahtlust näen! . . .


Kustugu minu silmade läik!

Kustugu mulle taewas päik’!

Lõhkegu ! langegu elutee !

Katku mind igawene öö:

Igawest unustust minule

Rahu ja õnne sinule —

42


Kaks südant.


Kaks südant, kaks üksildast südant,

Nad armastanud üksteist —

Suur, sügaw õnneaimdus,

See käinud üle neist.


— Kaks südant, kaks kahtlewat südant

Nad saatnud eemal’ üksteist! . . .

Ja tormid ja pilkane pime,

See teinud eksijad neist. —


— Kaks südant üksteisele armsad!

Nad salganud ära üksteist! —

Ja põrgu- ja surmawõimud,

Need saanud siis wõitu neist.

43


Ta Jumala kannel nii.


On pingul kandlekeeled —

On pingul wiimseni!

Sa mängisid, mängisid nii.


— Nüüd heida ta remmelga okstele

Las kõikuda üle sügawa wee!

Ta Jumala kannel nii — kõigile!

Las mängida temaga tuul ja torm!

Las suudelda sügawa kaisus tad surm! —


Sa ainult nii mängisid meeltele —

Tõid wiimsemad helid ta keeltele!

Ja heitsid siis remmelga okstele . . .

42


Üks saatus.


Mis puutub see mulle, kui ohtu sull’ teen !

Kui sinu südame saatuseks jäen!

On suur ja lai maailm ju küll —

Küll teesid sääl rahutalt rännata sul!


Mis puutub see sulle, mis minust siis saab:

Kui süda mul surma siis maitsema peab!

On suur ja kaunis maailm ju küll! —

Küll ilu sääl maitsta ja unustust sul! —


Mis puutub see meile, kumb waibudes jäeb —

Kumb edasi, edasi rändama peab! . . .

Maailmas — siin kiwistand hingesid küll! . . .

Üks surm, üks saatus nii sul ehk mul. . .

45


Ja ometi pidi see õnnistust tooma . . .


Käib needmine wale kannul:

Nii närtsind usaldus-lill . . .

Nii maatab murtult armastus . . .

On patt ja surm kõik igatsus! . . .Ja ometi pidi see õnnistust tooma!

Ja sulle ja mulle rahu loomal —

46


Las' troosti mind leida.


„Kui lillel uhke ebemekroon,

Nii kindel mehetruudus on” —

Nii laulwad nad laulu wanast a’ast —

Wõi tõuseb see elusügnwast ?. . .


Mu armsam ... nii tume sääl sügawal!...

Ja süda nii raske mul rinna all —

Las troosti mind leida su silmadest ! —

Et unuks see laul mul igawest!

47


Ma rändan üksi, üksi.


I.


Maailma-täis õhkuwaid lilla!

Ja kiirgaw hõbe ja kuld!

Kõik auu ja hüü — mind jätke!

Kõik temata tühi ja muld!


Ma rändan üks, üksi —

Mu tee wiib hauale —

Ja tema, mu südame ainus

Ta tuleb mu järele.

48

II.


Mind wihkage! makske kätte !

Sest mina ei armastand teid:

Kõik teie õhkuwad anded,

Tee äärde maha nad jäid.


Ma rändan üksi, üksi —

Mu tee wiib hauale —

Ja tema, mu südame ainsam

Ta tuleb mu järele.

49


Sa küsid, kus mu kodu?


Sa küsid, kus mu kodu ? . . .

Mu kodu siin ja sääl:

Ei ole mul maad, ei maja,

Ei omast siin ilma pääl.


Kus üksilduse hõlma

Wast panen mu wäsinud pää

— Nii üksi — nii surmaüksi

Sääl siis mu kodu, mu hää.


Sest minu südamekodu —

Ta lukus minu eest! . . .

— Mul teadmata hauagi ase

Mis tõotaks kaugusest —

50


Ja siiski see meie armastus on.


„Kui eksiw kaja sa taewa all,

Ei puhkust, ei paika sul merel, ei maal —

Kas kaebasid sina, wõi nuttis tuul —

Kes küsib! ei südamel kodu sul!”

„Ah ei! sest tema ju armastab mind.”


„Ta armastus waikiw, kõuene ring. . .

Kui hirmul linnuke siis su hing:

Ei lõhke sääl pilwed, ei wabane wälk!

Waid ikka üks raske, üks wangistud helk.”

„Ah ja — sest tema nii armastab mind”


„Kui paitaks su palgeid kas Jumala tuul,

Sul taewa päiksele naerataks huul —

Siis leekiks ta süda! siis seisaksid süüs !

Maailma-otsa siit rändaks ta siis! . .”

„Nii meie õnnetu armastus on.”

51

„Ta noppinud lillesid eluteel . . .

Sul õitsmas neid paremal, pahemal käel! —

Ei ühtegi rinnale tõstnud sa! —

Ta siiski su südant ei usaldada!”

„Mu waene süda — kord eksis ta!”


„Su rahu, su elu peab pühaks ta —

Sest saadab sind kõrbe surema

Ja seisab siis oma haua ees,

Kes salganud ennast, üks murtud mees.”

„Ja siiski see meie armastus on!”

52


Ja siiski.


Nad peitnud end walede warju

Nad salganud südame häält! —

Ah, pimeda, kahtluse-laande

Nad kaugele eksinud teelt!

Ja siiski! . . .


Sest kaswanud otsata ohtu —

Maailma-sügawat süüd!

Ah, ikka nii kaugemale

Üksteisest nad eksinud nüüd!

Ja siiski! . . .


Üks kokkusurutud huultel! . . .

Ja teisel surm südames! —

Nii igaüks Manala poole

Kuid naerates ilma ees . . .

Ja siiski! . . .

53

Kes kustutab selle ohu !

Kes lepitab kõik se’e süü !

Ei tõuse neil’ enam tähte —

Teed tagasi enam ei wii! —


Ja siiski! — maailmatäis õndsust!

Ja armastust puutmata-truud!

Ja igatsust taewakõrget! —

Las’ langeda kokku kõik muud!

54


Üksainuskord.


Üksainuskord, armsam, mind usalda,

Mu kahtlus ja nõtrus — kõik unusta!

Üksainuskord silmist silmisse!

Üksainuskord südamest südame! —


Üksainuskord, armsam! — aeg lennul kaob...

Wast kutsub pea igawik!. . . päike waob —

Me hiline armastus haudadel,

Peab igawesti siis leinama sääl —

55


Nii igaüks surmaüksi.


Ta seisis kui waikiw kalju

Ja kõneles kaugega —

Ta kõneles sõnata sõnu —

Ei isegi teadnud ta:


„Su üle surmarahu ! —

Üks pilkane, nõiutud ring. . .

Sa tunne end surmaüksi!

Siis terweks saab ihu ja hing. . .


Las’ katkeda kandlekeeled,

Sul wiimsed, walusad!

Et meie surmarahu

Ei enam ärataks nad! . . .


Las’ kustuda sinu silmad!

Ja kuiwada pisarad! . . .

Et enam nii päiksepilgul

Mu põuue ei puutuks’ nad ! . .

56

Me üle surmarahu

Üks pilkane, nõiutud ring —

Nii igaüks surmaüksi! —

Küll waibub siis ihu ja hing . . .”All kaljul — ah, müriseb meri! .

Ja heitleb pimedal ööl! —Ja kaugel — getsemani-üksi!

Üks inime nõrkemas sääl —

57


Kord oli.


Kord oli mul isamaja —

Ja wend ja õde mul —

See oli wist unenägu . . .

Külm hakkab ... ah — mühiseb tuul!


Kord oli üks inimene —

Üksainus! üks armas mul! —

See oli wist unenägu ?. . .

Surm hakkab! . . ah, pilkne nii mul —

58


Troost.


Ka kõige kurwem päew läeb mööda

Ka kõige raskem wiiw kord kaob

Ka kõige walurikkam elu

Kord igaviku sülle waob.

59


Külm.


Külm wäljas, külm mu kambris —

Ja külm mu südames —

Külm, wäsinud, taline päike,

See kaob sääl kauguses. —


All, tänawal rändab elu

Ja saatus oma teed —

Külm, pilkne üksildus raskelt

Mu ümber heidab käed.


Jäälilled walged mu aknal —

Ja õudselt käib õues tuul! —

Kas sina, mu südame armsam,

Nüüd saadad nii terwisid mull’!...

60


Öö sülle.


Öö sülle langewad pisarad —

Öö sülle, küll silmad kord kustuwad —

Öö sülle kõik walu ja igatsus!

Öö süles lõpmata üksildus! —


Äö sülle langewad pisarad —

Öö sülle — mu silmad, nad kustuwad . . .

Öö sülle mil süda, oh, seisma jäeb!

Mind tõusew päike lunastud näeb!

61


Sääl ehk . . .


Jõulukellad, jõuluhääled,—

Jõulusära akendel! —

Kus on sellel’ jõulukoda,

Kel ei omast ilma pääl?


Ikka, ikka kaugemale!

Üle lumelageda —:

Taewatähed jõuluküünlad,

Sellele, kes koduta.


Ikka, ikka kaugemale!

Läbi laanepimeda —:

Pisar palgel jõuluanne,

Sellele, kes üksinda.

62

Et ei inimesed näeks

Ilmasüksi-inimest!

Et ei põletaks kui tuli

Raasukesed nende käest! . . .


— Tõuswad taewal lumemüürid —

Sääl ehk jõulukotta läed . . .

Sääl ehk paneb Jumal ise

Südamele sulle käed.

63


Siis ära sa enam tule.


Kui elus, mu sõber, mu ustaw,

Mind jätad üksinda —

Siis ära mu wiimast rahu

Sa tule puutuma!


Kus laened, näe, käiwad nii kõrgel!

Ja tõuswad mull'’üle pää! . . .

Kui nüüd sul aega ei ole —

Siis pärast ka eemale jää:


Kui Tema mu kulmu ju kroonib

Ja suudleb mu pisarad kõik —

Kui Suure Tundmata süles

Ju puhkan — õnnis ja waik;

64

Siis ära sa enam tule —

Ja lilla weel mulle too!

Mu mälestuseks weel sõnu

Ühtainust ära siis loo ! —


Sest Tema, Suur Tundmata Ise,

Mu kulmu on krooninud siis —

Kui õnnis mõrsja Ta süles

Ma puhkan siis pulmarüüs. —

65


Magaksin murumulla all.


Magaksin murumulla all,

Uinuksin kalmu-sügawal —

Unuksin, unuksin meelest sul —

Mõtleks mu mälestust ainult weel tuul.


Lehwiksin weel, sa waikiw mees,

Harwa, harwa su unenäos —

Paistis kord meie õnnemaa —

Hilja! — sest pidi ta kaduma —

66


Ma kuningas lumede-riigis.


„Ma kuningas lumede-riigis:

Las lilled, las närtsida kõik !

Surm walwab sind õhkuwais õites!

Ja ohuks on mulle see läik.


Ma kuningas lumede-riigis:

Las’ lilled, las’ närtsida kõik!

Siis surm, ta läheb sust mööda! —

Ja langeb lumi nii waik —


Siis jutustan muinasjutte

Sull’ lumelillede-maal! —

Ja sina — mu lumelill ise!

Siis puhkad mu rinna na’al.”

67


Mu hinge pead sa kosima.


Mu hinge pead sa kosima!

Siis maine ma sinu ka:

Siis hõiskel mu süda kui lilleõis,

Kui päiksele awaneb ta!


Mu hinge pead sa kosima!

Mu süda — oh, sinu ta!

Kui päikse suudlust leinas-lill

Öö warjul, sind igatseb ta.


Mu hinge pead sa kosima!

Siis maine ma sinu ka:

Siis hõiskel mu süda kui kumaw õis,

Kui päikses leegib ta !


— Sest sinu hinges mu kuningaks said,

Sa uhke, armastud mees! . . .

Wõi tahaksid näha mind madalam

Ja alam sinu ees ? . . .Ikka sõnatumaks huuled.


Ikka sõnatumaks huuled . . .

Aramaks kätt andes käed . . .

Ikka nagu tõuseks, kaswaks

Nende wahel kaugused. . .


Kahwatades kustub eha . . .

Kaob kaugustesse koit! . . .

Närtsib suwi — langeb lumi —

Langend surma õnnis loit?. . .


See on põhjalaste luule —

Öödewaikiw igatsus ! —

Elupikad kannatused! —

Surmaustaw armastus.Ikka sõnatumaks huuled . . .

Aramaks kätt andes käed . . .

Ikka nagu igaweseks

Lahkunemas nende teed . .

69


Sina waikiw, sügaw öö.


Üle waikiwa metsajärwe

Sõuab waikiw, sügaw öö;

Kõrgel, kaugel, sügawas taewas

Wilgub üksainus täheke.


Üle-järwe, sügawas laanes

Uinub sügise-muinasjutt —

Uinub kanarpik kaugel nõmmel,

Päikse-laste naer ning nutt. —


Tõttab üks kahin laaneladwul . .

Wirwendab taewas täheke! . . .

Wälgatab nagu tulekiire

Üle waikiwa, sügawa wee! . .

70


Nüüd ma nägin sinu palet

Sina, waikiw, sügaw öö!

Nägin pikka okasrada

Kaugel, üle sügawa wee —Nutad sina — nutan mina —

Kummardan üle sügawa wee

Kuhu wiib see okasrada?

Sina waikiw, sügaw öö! —

71


Mu üle otsata walgus.


Mu süda — kas kaugustes eksind ?

Kas pilkaseil teedel käind ?

Kas surma ta kannatanud ? . . .

See kõik mu meelest on läind:


Mu üle otsata walgus

On sinu armastus! —

Suur, sügaw rõõm ja õndsus

Nüüd kõik mu igatsus.


Mis tähendab lahk ja walu !

Kõik tulew kannatus!

Mu üle otsata walgus

Jäeb sinu armastus!

72


Läbi pilkase elu-öö.


Läbi pilkase elu-öö —

Üle surmasügawa wee —

Sinna! kus meie õnnemaa,

Nagu kadunud paradiis ta.

Sinna! — oh armsam! . . . siis sina tead

Sinna ei enam läe ühtki teed ? . .

73


Ikka kaugemal maailm.


Ikkaa kaunim sinu pale —

Taewasügawam su silm

Ikka õndsam minu süda !

Ikka kaugemal maailm —;


Nagu sügawuste süles —

Õndsa taewa kõrgustel —

Nagu igawiku hiilges!

Puhkan sinu südamel. —

74


Öö waikib.


Öö waikib, tähed waatawad alla —

Ma üksi, mõtetes sinuga:

Mu kodu, sina! mu igatsus! rahu! —

Ja siiski ma rändan koduta . . .


Öö waikib, tähed waatawad alla

Ma üksi — siiski sa minuga:

Su igatsus läbi aege mind saadab —

Ja siiski sa rändad üksinda . . .


— Öö waikib — tähed waatawad alla —

Ma üksi — palwes sinu eest:

Kõik walgust — ja jõudu — ja rahu sulle

Säält igawiku kõrgustest. —

75


Sügise-muinasjutt


I.


Te kardate kewade kadu,

Ja seda, et põgeneb sui:

Ei sügise-muinasjuttu

Teie südamed uskuda wõi.


Sest see on taewa ime —

Ei igale ilmu ta —:

Kõik rõõmud, kes kewadel joonud —

See seda näha ei saa.

76

II.


On mägede sinawas kauges,

Kaks õnnelist inimest:

Nad teawad üht muinasjuttu

Kõige kaunimast sügisest.


Kust pärit nad ? kewade-maadelt,

Kus murdis torm õiepuud ?

Kas on nad kui kodutad ilmas

Läbi suwede rännanud ?


Ei tea! nad mägede-kauges —

Kaks õnnelist inimest! —

Nad teawad üht muinasjuttu

Kõige kaunimast sügisest!

77


Kui oleksin aednik maailmade ra’al.

(Ainetel, prantsuse-keelest.)


Kui oleksin aednik maailmade ra’al,

Kus Jumal ja igawik lähedal,

Sull’ hiilgawaid lilla siis nopiksin,

Sind tähte-säraga krooniksin!


Öö kahwatust warjust su ilu siis,

See paistaks kui õndsate paradiis!

Oh oleksin aednik maailmade-ra’al,

Kus Jumal ja igawik lähedal!


Kui oleksin aednik sääl imemaal,

Kus õnn ja armastus õitsewal —

Kõik sulle, sa kõige kaunim õis!

See ilu ja hiilgus sääl õitseks siis.


Kõik sulle! kõik roosid kumawad!

Ja walged, walged liiliad —

Oh oleksin aednik sääl muinasmaal,

Kus õnn ja armastus õitsewal!

78


— Kuid minu aed on ainult laul,

On lainte kohin, on laanes tuul; —

Mis laulab laine, see kaugele kaob —

Mis jutustab laan — öö põuue waob ...


Kuid kui su süda mind armastab,

Mu kaduwat laulu siis kuulatab.

Sest minu aed on ainult laul,

On lainte kohin, on laanes tuul.

79


Oh ära sa ärata!


Mu armsam, oh, ära sa ärata!

Mu walu, ta uinus nüüd magama:

Nüüd mängin kui lapsuke lilledes,

Ehk silmad küll hiilgwel weel pisarais.

Las’ pisarapärleist sull’ pärja loon,

Kuldkiirtest sull’ kuninga-kuue koon!

Las’ ehin end õnneilusaks,

Maa, taewa üksteisele lähedaks —


Mu armsam, oh ära sa ärata!

Mis walus, kõik uinund nüüd magama:

Las’ mängin kui lapsuke lilledes! —

Mu pisarapärleist, — näe, kroon sul peas!

80


Su meresinistes silmis.


Su meresinistes silmis,

Mu igatsus puhkab sääl —

On linnuke koju jõudnud,

Kes eksinud ilma pääl.


Üht laulu sull’ tahaksin laulda —

Üht laulu taewani!

Kuid waikus, suur, õnnis waikus

Mu hinge nüüd hoiab nii —.


— Las’ surra mind selles õnnes!

Mu õndsamas unenäos:

Su meresinistes silmis —

Su südame sügawas.


— Las’ surra mind selles õnnes —

Mu õndsamas unenäos —

Et iial enam ei ärkaks

Ma sinuta-tühjuses —

81


Südames armastus.

(Goethe järele)


Rõõmul

Ja ohtel

Ja mõtetes meel;

Ootwel

Ja kartwel,

Hing heljuwal teel;

Taewani hõiskel!

Ja surmani kurb —

Südames armastus —

Ainuke õnn.

82


Kodu.


I.


Sääl kaugel, mere süles,

Üks haljas, õnnis saar;

Sääl, kusa ehakullas,

Näe, kumab taewakaar.


Kaks rändajat kodu sääl leidnud,

Kaks õnnelist inimest;

Üks Põhjast, teine Lõunast nad sõudnud,

Säält kaduwaist kaugustest.


Nad seisawad rannakaljul,

Kuld-ehakroonid neil pääs:

Üks kaunis Põhjamaa naine,

Üks uhke Põhjamaa mees.


„Mu kodu sina! mu kaunis!

Mu walgus merel ja maal!”

„Mu kangelane! mu kalju!

Mu kuningas Põhjamaal!

83

„Sind otsisin pimedas Põhjas

Ja rändasin lumes ja jääs — ”

„Ma eksisin sumedas Lõunas,

Suur igatsus südames.”Ja tasamalt kohawad lained,

Ja kõrgel waik tähtede-koor:

„Kaks inimest kodu on leidnud!”

Oh muinasjutt, igawest’ noor!

84

II.


Nad seisawad kõrgel kaljul,

Kuld-päikesekroonid neil pääs:

Üks õnnelik, õnnelik naene,

Üks uhke Põhjamaa mees !


„Mu naene, meest kutsub, näe, meri —

Sääl tööd ja wõitlust ees — ”

„Siis wõtad mind sinuga kaasa,

Sa wahwa, mu kallis mees.”


„Ja tõuswad wast tumedad tormid?. . .”

„Siis oled ju minuga!”

„Ja mataksid lained wast laewa?. . .”

„Siis suren ju sinuga!”

85

III.


Nad sõuawad merele wälja,

Suur kodu neil südames.


*        *         *


Kord igawiku-randa

Laew kaob kui unenäos.

86


Mul peotäis sügiselilla.


Mul peotäis sügiselilla,

Mu armsam, sinu käest:

Nad päikese wiimsel hiilgel

Sa noppisid waikusest;


Mets seisis kui seletud õnnest,

Ja waikis kõik soow ja meel —

Suur, sõnata lein ja õndsus,

Need olid meiega teel.Need peotäis sügiselilla —

Mu hauda kord pange nad:

Las’ minu südame-rinnal

Sääl igawest’ puhkawad —

87Sisu:


        Lehek.


l.

     

Me oleme Põhjamaa-lapsed        7

Sa minu püha kodumaa-pind        8

Meie, saatusest walitud        9

Mu laulud ei ,,kunsti”-kõlad        10

Wast siiski        11

Orjadehulgad        12

,,Europa” kui waataks        13

Walitud kunst        14

,,Auuahnust arwatakse”        15

Kuturakandjad        16

Kuidas ei kuule sina kodumaa hääli?        17

Teie ja meie        18-19

All järwel õitseb walge roos        20

Öö        21

Sind enam ei tundnud ta        22

Ju metsahaljus kahwatab        23

Meel tõuseb mul tänutiwul        24


II.


Kaks jõge        27

Ta kodumaa õnnistust palus        28

Ei igatse kadunud aegu        29-30

Ta ilmsiks sai        31

Kuid raske sügise-saatus        32-33

Peidaksin ma põuepõhja        34

Unustus        35

Hilised lilled        36


        Lehek.

Kuld        37-38

Siis        39

Ja siiski üks wahe, nii wale        40

Miks        41

Sinu pales, ah, kahtlust näen        42

Kaks südant        43

Ta Jumala kannel nii        44

Üks saatus        45

Ja ometi pidi see õnnistust tooma        46

Las' troosti mind leida        47

Ma rändan üksi, üksi I        48

II        49

Sa küsid, kus mu kodu?        50

Ja siiski see meie armastus on        51-52

Ja siiski        53-54

Üksainuskord        55

Nii igaüks surmaüksi        56-57

Kord oli        58

Troost        59

Külm        60

Öö sülle        61

Sääl ehk        62-63

Siis ära sa enam tule        64-65

Magaksin murumulla all        66

Ma kuningas lumede riigis        67

Mu hinge pead sa kosima        68

Ikka sõnatumaks huuled        69

Sina waikiw, sügaw öö        70-71

Mu üle otsata walgus        72

Läbi pilkase elu öö        73

Ikka kaugemal maailm        74

Öö waikib        75

Sügise-muinasjutt I        76

II        77

Kui oleksin aednik maailmade ra’al        78-79

Oh ara sa ärata!        80

Su meresinistes silmis        81

Südames armastus        82

Kodu 1        83-84

II        85

III        86

Mul peotäis sügiselilla        87