RIST-

LAINED

ANNA

HAAWARIST-LAINEDRIST-LAINED

ANNA HAAWA

POSTIMEHE” KIRJASTUS


„Postimehe” trükk — Tartus, 1910.


Sisu.


Mu süda usub        1

Siis mine laulusid lukustama        2

See peab weel rändama Golgatale        3

Siis aga ilmub tema ise        4

Kewadelaul        5

Me olime nagu lapsed        6

Meie saatus sääl pilwedes läheneb        7

Saatus        8

Häda sulle        9

Sina uinud        11

Kata kinni oma hing        13

Ei ma tule tuulele        15

Wale        17

Mind jumalaga jätsid        18

Lootus        19

Ma põgenesin maailma otsa        20

Palju külme ja tumedaid sõnu        21

Ei mina üksi nii kannata        22

Õnnistatud olgu walu        23

Üks pisar weereb waikselt        24

Sa olgu igawest’ õnnistud        25

Kui mina kalmule kahwatan        26

Ühest waiksest, pühast hiiest        27

Ma hoiatan sind        29

Noli me tangere        31

Kas sina ei aima?        32

— —         33

Unenägu        34

Inimesed.  I        35

                         II        40

                         III        41

Sääl kord kaswab kaunis kodu        42

Ma ei teadnud        44

Laulikuluba        45

Kõik üks        46

Mis ütlewad inimesed?        47

Noored raugad        48

Kurbmäng        49

Maria Magdalena        50

Lukus        52

Walge lill        53

Sügisemõtted        54Mu süda usub.


Mu süda usub õnne,

Suurt — meresügawat! —

Kus särawad muinasjutud

Ja imed puhkawad.


Mu süda usub walgust,

Mis tõuseb säält sügawast —

Mis kutsub tuhanded õied

Kõik elusse uinumast! —


Mu süda usub elu,

Mis selge õnnistus on! —

Mis maine ja okkaline,

Kuid siiski taewane on. —


Mu süda usub surma —

Suurt, sügawat, õnnist ööd —

Kuhu mahuwad ära kõik õndsus

Ja walgus ja elutõed. — —

1


Siis mine laulusid lukustama.


Sa käse päiksel mitte tõusta

Ja keela tuultel tõttamast,

Ja hüüa, et waikineks mühisew meri

Ja kosekohin kustuneks —

Siis mine laulusid lukustama

Ja lauliku nuttu ning naeru keelma!...

2


See peab weel rändama Golgatale.


Kes kuulutab kuldasest wabadusest —

Ja kirgede-kütkeid ei purusta!

Ja õnnist pühapäewalaulu

Omas hinges iial kuulda ei saa —

See pole waba!


Kes kuulutab elust ja walgusehiilgest,

Ja silmis tal leegitseb tume loit;

Kes tõotab wiia sind päikesemaale!

Ja haiget teeb temale tasane koit —

See walgust ei tunne!


See peab weel rändama Golgatale —

Ja enese-põrguga heitlema !

Ning wõitma ja wabaks ja nägijaks saama! —

Ehk igaweseks langema. . .

3


Siis aga ilmub tema ise.


Ei tule päike kui tormileegid,

Ei ilmu kui wihane wälgu-wiir —

Ta tõuseb tasa kauguse sülest,

Ja tasa lööb walgeks taewapiir.


Ja ööde-warjud taganewad —

Ta wägewad kujud kustuwad —

Kui esimesed koidukiired

Su unenägu suudlewad —


Siis aga ilmub tema ise!

Siis tuleb päike-wägimees! —

Ja süttib, sätendab ja särab

Su silmis ja sinu südames!

4


Kewadelaul.


Sind teretame, kuldapäike,

Sind, õierikas kewade!

Weel puhkab ööde põues äike,

Weel taewas lahke, sinine;


Weel hüüdwad linnud hõiskelugu,

Ja lätted lustil kohawad,

Weel helisewad õhtuõhud,

Ja metsad tasa mühawad; —


Sind teretame, kuldapäike,

Sind, õierikas kewade! . . .

Weel puhkab ööde põues äike . . .

5


Me olime nagu lapsed.


Me olime nagu lapsed,

Kes mängiwad lilledes,

Ja kuldane päikene ise

Meil sätendas silmades.


Me olime nagu lapsed,

Kes eksiwad lilledes

Ja koduteed ei leia

Ja silmad pisarais.


Me olime nagu lapsed,

Kes rännates raugewad

Ja kuristiku kaldal

Ööpimedas puhkawad . . .


Me olime nagu lapsed,

Keda inglid walwawad —

Kes kuristiku kaldal

Weel näewad õnnist und .

6


Meie saatus sääl pilwedes läheneb.


Mis on sinu silmis nii tumedat,

Su hääles ja sõnas nii sumedat?

Kas on sääl waenlus ehk walwamas,

Mu südant walusalt salwamas?


Ka minu silmad on tumedad nüüd,

Ja hinge mul katab okasrüüd,

Ja kaugel — sääl kõue kõneleb! . . .

Meie saatus sääl pilwedes läheneb! . .

7


Saatus.


Kas pean mina minema maailma otsa,

Wõi peitma end pilwede põuue,

Wõi astuma sügawa mere sülle,

Ehk elu- ja eedeni-aasadele —

Wõi waikiwa surma wäratele —

Sinna — sinna —

Kus sind ei oleks!

Sina — minu saatus! —


Wõi pean mina minema maailma otsa

Ja tõttama pilwepiiridele

Ning astuma sügawuste sülle,

Ehk elu- ja eedeniaasadele —

Wõi waikiwa surma wäratele —

Sinna — sinna —

Kus sinagi oled!

Sina — minu saatus!

8


Häda sulle!


Häda sulle!

Kes sa kõigud nagu kõrkjas tuules,

Kelle süda nagu kuumaw kõrbe,

Kelle hing nagu surnuhaud! —

Häda sulle ja mulle!


— Nagu tulesädemed

Langewad minu palawad pisarad

Sinu südamekõrbesse,

Sinu hingehaawadesse . . .


Nagu eksiw tuul nõmmel

Kaebab minu kannel —

Ja ohkab — ning waikib —

Pilkases pimedas —

Häda sulle ja mulle! — —

9

Tuleks tuul, tõstaks sind tiiwule,

Wiiks sind üle mägede, merede !

Laseks sind surma ja elu tunda,

Südant tuhatkord ohwriks anda!

Hingel Golgatal põlwitada,

Teiste pattusid kannatada! . . .

Koidaks siis südames taewaselgus,

Hingehauas eluwalgus!

Kohiseks külwades kewadetuul! —

10


Sina uinud.


Sina uinud —

Uinud walulist, sügawat und; —

Ja päike on idas ilmumas

Ja sinu silmi suudlemas,

Ja kastepisarad särawad,

Ning lilled naerates kumawad; —

Kuid sina uinud —

Uinud sügawat, walulist und . . .


Sina uinud —

Uinud sumedat, sügawat und; —

Ja päike on merde kustumas,

Sinu silmi wiimast kord suudlemas!

Ja kastepisarad hiilgawad,

Ning lilled waikides kaebawad . . .

Kuid sina uinud —

Uinud sumedat, walulist und . .

11

Sina ärkad —

Ärkad öö sumedas pimedas! . . .

Ja pilwed ripuwad sügawas —

Ja tähed weel tumedalt wilguwad

Ning otsata kaugel paistawad! —

Ja sina kaebad —

Et elu nii tume! . . .

Ja tähed nii kõrgel!

12


Kata kinni oma hing.


„Kata kinni oma hing,

Kui häälitseb kõrbetuul,

Kes närtsitab õied puul

Ja tõttab siis eksides,

Kaebades

Eemale . . .

Kata kinni oma hing,

Ja põgene!


Kata kinni oma hing

Kui tuleb torm!

Ja sosistab salajaid sõnu surm —

Ning tõotab taewalist rahu

All sügawas hauas . . .

Kata kinni oma hing

Ja kindlaks jää!

13

Kata kinni oma hing —

Kui jõudu weel sul!

Kui sind ei närtsitand kõrbetuul!

Kui sind ei murdnud häwitaw torm;

Ei kosinud salaja omale surm!

Kata kinni oma hingi ...”

14


Ei ma tule tuulele.


Ei ma tule tuulele,

Ei ma lähe liblikale,

Wõta ei kõrkjat kosilaseks,

Pilliroogu peiukeseks:

Tuulel on tujusid tuhandeid,

Salateesid sadandeid,

Igapäew iseihasid;

Liblikal on lillekesi,

Kullerkupu-kaunikesi,

Pääsusilmi, sinililla,

Lugemata luhalilla,

Arwamata arulilla,

Ikka jälle ilusamaid,

Tuhatkorda tulusamaid;

Kõrkjas on kõige kiigutada,

Iga laine liigutada,

Pilliroog paras paenutada,

Wetewoode weeretada:

15

Sest ei saaks tuge tulejale,

Kangelast kaasaksolejale,

Armukallist kaunimale,

Nõuuandjat nõrgemale;

Sest saaks halli meelehärma,

„Pika piina pigistusi,

Musta mure muljutusi,”

Kustuks kuu ja kaoks päike,

Särasilmist wiimne läige —

Ainult surm sammuks oma teed.

Ei ma tule tuulele,

Ei ma lähe liblikale,

Wõta ei kõrkjat kosilaseks,

Pilliroogu peiukeseks.

16


Wale.


Sina katad kinni oma hinge . . .

Ja tuled kui põhjatuul! . . .

Ja naerad! . . .

Ja waletad mulle tuhat walet! . . .

Ja lähed — ning hoigad! . . .


Ja mina — katan kinni oma hinge

Ja olen kui öö . . .

Ja naeratan! . . .

Ja waletan sulle tuhat walet! . . .

Ja lähen — ning heitlen surmaga!

17


Mind jumalaga jätsid.


Mind jumalaga jätsid

— See oli kord õiekuul —

Nii külm oli sinu käsi!

Ja süda nii raske mul . . .


Sa seisid kahwatades —

Nii surmatõsiselt, waik:

Ma naersin muretat naeru! . . .

Kuid see oli wale kõik! —


— Nüüd eksin üksinda nõmmel . .

Sa rändad koduta! . . .

Ja sügisesed tuuled

Meid suudlewad armuta. —


— Kas tead, kui kõrge on taewas —

Kui sügav on pilkane öö —

Kui walus on peidetud pisar . . .

Kui kauge veel kodutee! . . .

18


Lootus.


Waik!

Kõik tähed on nüüd kustunud —

Ja päike on hauda astunud —

Ja pimedas metsas mühiseb tuul,

Ning lehed wärisewad puul —

Ja tasa üks raske ohke käib —

Kas nüüd, mu süda, ehk surra wõid?


Waik! . . .

All hauas — tõstab lootus pääd?!

Ja sirutab taeva poole käed!

Ta silmis suur valgus sätendab!

Ta taewapõhjas üht tähekest näeb! —

Ja ta tõstab uut laulu päikesest —

Ning tulevaist kevadeimedest!!

19


Ma põgenesin maailma otsa.


Ma põgenesin maailma otsa!

Ma unustusest nägin und . . .

Sa aga tulid kui tormihüüe!

Sind kandis wägew saatusesund.


Sa tulid heitlewa südamega

Ja walus-waibuwa hingega!

Nagu põgeneja tulid sina! . . .

Kuid rahu leidma ei tulnud sa:


Mind kihutasid sa tormide kaissu!

Ja ise sa eksisid edasi. —

Maailm on nii kitsas! . . .

Kõik teed on nii pilksed! . . .

Kas surmgi mind sinust ei eemale wii!

20


Palju külme ja tumedaid sõnu.


Palju külme ja tumedaid sõnu,

Mis hinges mul põlewad! . . .

Mis nagu surma-wallast

Su huultele tulewad . . .


Ja palju kustuwaid tähti,

Mis pimedas kaowad —

Ja palju sügawusi —

Mis igawest’ waikiwad. — —

21


Ei mina üksi nii kannata.


„Wahwust! — jõudu ! — edasi!

Ära enam waata tagasi!

Sammu üle oma tuksuwa südame

Ning wärisewate lillede —

Ja kahwatand huultel naerata! . . .

Ei sina üksi nii kannata. —


Wahwust! jõudu ! edasi!

Ära enam waata tagasi!

Kuula, miljonid tasa ohkawad

Ja oma risti kannawad, —

Ja mõnedki langewad, nõrkewad .

Ei sina üksi nii kannata.” —

Ei mina üksi nii kannata —

22


Õnnistatud olgu walu!


Õnnistatud olgu walu,

Kes tuleb kui taewatuli,

Sööb ära kõik südamepatud

Ja walgustab hinges kõik warjud —

Õnnistatud olgu walu!

23


Üks pisar weereb waikselt.


Üks pisar weereb waikselt —

Ja tähed särawad; —

Üks ohke kustub tasa —

Ja tähed langewad; —


Üks kaja kaugelt kostab —

Ja tuuled tõusewad! . . .

Ja südame-wermed ja -haawad

Kõik lahti nad puhkewad! . . .

24


Sa olgu igawest’ õnnistud!


Mu silmis on õnnepisarad hiilgand,

Mu hing on walgust ja õndsust joon’d

See eest sull’ olgu igawest’ tänu!

Sa olgu igawest’ õnnistud! —


Mu hing on põrguhauas käinud . . .

Mu süda on surmaga heidelnud! . . .

See aga olgu kõik kustutatud

Ja igawest’ ära unustud!


Mu hinge pühamas paigas seisku

Su kuju, walgusest-kroonitud! —

Sa oled mu südame rikkamaks teinud!

Sa olgu igawest’ õnnistud!

25


Kui mina kalmule kahwatan.


Kui mina kalmule kahwatan,

Sääl rahuta rändaja rahu saan —

Siis, kui sa tuled mu hauale,

Too sinna üks hiline lilleke —

Üksainus närtsiw õieke . . .


Kui sina kalmule kahwatad —

Kui Manalast waikiwa kutse saad

Siis põlwitan mina su hauale,

Toon sulle oma tuksuwa südame

Ja wiimse sära mu silmadest

Ja wiimse eha mu palgedelt . . .

26


Ühest waiksest, pühast hiiest.


Ühest waiksest, pühast hiiest

Kord sinilillesid tõin —

Ja kaugelt, tundmata orust,

Säält koidukannisid sain ! —


Siis istusin üksinda, õnnel

Ma jõekaldale —

Üht õnnepärjakest tahtsin

Ma punuda sinule. —


Kuid jõgi, see tõusis, ja kohas

Ja püüdis mu pärjakest!

Ja walusaid, wihaseid nooli,

Neid wälgatas pilwedest . . .


Ja laintesse langesid lilled,

Ma sidusin sinule!

Ei ulatand wärisew käsi

Mul üle wihase wee . . .

27

Siis kustus päikene taewast;

Ja pikk oli pilkane öö. — —

Ja üle leinawa nõmme

Läks eksides minu tee . . .


— Ühest waiksest, pühast hiiest

Kord sinilillesid tõin —

Ja kaugelt, hõiskawast orust,

Säält koidukannisid sain — —

28


Ma hoiatan sind.


Ma hoiatan sind

— Ma mõtlen sinuga hästi —

Ara Kunglamaa rannale sõua sa !

Sest kuidas sääl sinilained laulwad,

Ei seda, mu kaimuke, aima sa . . .


Ja Kunglamaa tütred kui naeratawad,

Siis on see kui tõuseks päikene!

Kui kaunil kulmul neil pilwed sõudwad,

Siis puutub see sinule südame. —

Ma hoiatan sind

— Ma mõtlen sinuga hästi —

Ära Kunglamaale mine sa!


Ja Kunglamaa meestel on raudane rinda,

Ja tulewik tiiwu ju lehwitab sääl . . .

Ja Kunglamaa waikiwas tammesalus,

Kuuwalgel sääl wirgel on kandlite hääl. —

29

Ma hoiatan sind

— Ma mõtlen sinuga hästi —

Ära Kunglamaale mine sa! —

Sest kui sa oma südame sinna jätad, —

Siis selle eest mina ei wastuta!

30


Noli me tangere !


Noli me tangere! ära puutu mind!

Kui noppima tuled, siis torkan sind!

Ei ole ma kannike karjamaal,

Ei murulilleke lagedal.

Noli me tangere!


Noli me tangere! ära puutu mind!

Ei iial ei ootand, ei igatsend sind!

Ära seisa mul warjuks päikese ees —

Las’ mind närtsida, surra siin walguse käes —

Noli me tangere!

31


Kas sina ei aima ?


Ühe õitsewa, kumawa pärja

Sa punusid minule —

Ja naeratades, tasa

Ta panid mu juukstesse ...


Nüüd seisad sa kohkunud pilgul,

Kui silmis mul pisaraid näed ?!

Mu armsam — kas sina ei aima,

Et kibuwitsad on need ?!

32

Kesköösel ilmus mu kadunud arm,

Tuli tasa unes, kelle ihu ju põrm —

Kätt waotas waikselt, waatas silma mull’ —

Ja akna all kohas sügisetuul. —


See uni mul enam ei meelest läe —

Ei ärkwel minewik uinuma jäe:

Kui kandlitekahin — kui ööpikulaul —

Kui murtud õied lehekuul. —


Mu armsam, kui sügaw on igawik? —

Mis tähendab elu ja igatsus kõik? —

Siin läheb eksides minu tee —

Kas tuled ehk pea mulle järele ?

33


Unenägu.


Mu armsam, ma nägin õnnist und

Kesköösel, kui walwel on waimude-tund —:

Ma hõljusin nagu pilwede pääl —

Ja waiksed warjud mind saatsiwad eel; —

Ning walgeist õitest pärg oli mul pääs —

Ja weripunased lilled mul käes! . . .

Kes aimab, kes teab, mis mind ootab ees!

34


Inimesed.


I.


Üks inimene läks wälja

Isamajast —

Ja ostis omale

Oma südame palawa werega

Joowastawat wilja

Eedeni keelatud puust . . .

Ja maitses . . . ning naeris! . . .

Ja hõiskas!

Ja sirutas käe wälja,

Tõi taewa- ning põrguwõtmed alla

Ja päästis kõik wangistud waimud walla! —

Ja tõusis pilwini üles! —

Ning sõudis dämoni tiiwul

All sügawuste süles . . .

Ja kiitis uusi jumalaid,

Maailma õndsakstegijaid! . . .

— Jõi rõõmu eluhallikail

Ja noppis lillesid mitmeil mail. —

35

Ja hõljus Eedeni õuedes —

Ning puhkas Saatana kodades —

Ja elas ! . . .

Ning otsis õnne! —


*        *

*

36

„Õnn ! Kus sa oled ?”

„Õnn ! Kus sa oled ?”

Hirwitab dämoni hääl.

„Õnn! Kus sa oled?”

Kajab pilwede pääl. —

Ja nagu waras keset ööl

Ju õud ja üksildus südames tööl . . .

Kuid edasi! — ikka edasi

Mööda rahuta rõõmude radasi! . .


*        *

*

37

Waata seda tähte, enne nii heledat,

Waata seda inimest, enne nii ilusat,

Waata, mis elu ta palgele kirjutand —Waata ja palweta tema eest —

Palweta enese, kõikide eest —


*        *

*

38

„Kodu! oh kodu, kus oled sa?”

Sind hüüab rahuta rändaja.

Kust wiib tee wälja säält neetud maalt,

Säält rahuta, rõõmuta rõõmude raalt

Koju ! ainult koju ! —

„Koju! ainult koju!”

Hüüab wastukaja

Alt sügawalt

Ja taewa alt —

Kas on need wabad waimud,

Wõi rändaja rahutad kaimud?

39

II.


Üks inimene läks wälja

Isamajast —

Ja ostis omale

Oma südame palawa werega

Hiilgawa walgusekuue

Ja tähtedest krooni. —

Ja walgus kõndis tema eel

Ja walgus tema paremal käel

Ja walgus ta jälgil. —

Aga hinge piiras üksildus. —Ja igatsus ärkas —

Ja tõusis!

Ja kohises nagu meri! . . .

Ja mässas ja hulus kui maru! —

Ja kõneles patt — ja sosistas!

Ja põles põues kui tuli! . . .Ära ihkas tema heita oma walguserüüdi —

Ja maitseda kurja — ja kanda süüdi! —

40

III.


Kas olete tulnud nägema inimest,

Kes naerab ja laulab —

Kes ehib end Eedeni lilledega —

Ja mängib maailma pattudega;

Kes istutab lootuseid leekiwaid ! —

Ja külwab ohkeid ning pisaraid —

Ja naerab ning laulab! . . .Wõi olete tulnud nägema inimest,

Kes kannab oma risti ja okaskrooni —

Ja pattusid, mis suremata! —

Ja neid, mis alles olemata; —

Kelle silmist pisarad weerewad —

Kelle huuled walus waikiwad —

Siis waatke siia: — siin seisan mina! —

Ja olen mõlemad . . .

41


Sääl kord kaswab kaunis kodu.


„Sääl kus laened igawesti

Wastu kallast kohavad”,

Kus need metsad merekaldal

Muinasjuttu mühawad;


Kus see päike särasilmil

Sinu kodu kullatab —

Ehatütar õrnal pilgul

Õnne, rahu kuulutab;


Kus wa’st metsik-tormi tõusul

Laened taewa püüawad!

Ahtijad siis sügawusest

Surmalaulu hüüawad!


Kus see pikne põrutelles

Pilwerünkaid pillutab!

Julge laewnik kotkapilgul

Kaugused kõik sillutab —

42

Sääl kord kaswab kaunis kodu,

Kerkib kangelastesugu

Lääne kalda kaitsejaks,

Isamaailu hoidijaks. —


„Sääl, kus laened igawesti

Wastu kallast kohawad” —

Kus need metsad merekaldal

Muinasjuttu mühawad —

Sääl kord kaswab kaunis kodu . . .

43


Ma ei teadnud.


Ma ei teadnud, et nii palju

Suurt ilu su südames —

Nii palju igawest elu,

Mis seisma jääb surmagi ees.

Ma ei teadnud —


Ma wihkasin igawest tormi

Ja mässawa mere häält! —

Ei kuulnud neid kandlite kaebeid,

Mis kostsiwad lõpmata säält . . .


Ma ei tundnud su taewast ja põrgut,

Täis wiha ja armastust —

Ei ingel, ei inimene

Ei mõistnud su igatsust.


Nüüd seisan kahwatades

Nagu muinasjutu ees:

Mu Jumal, kui palju suurt ilu

Ja õndsust siin elu sees!

44


Laulikuluba.


Mul meresügawast pärleid,

Mul laanest lillesid,

Mul päikeselt kuldaseid kiiri —

Mul rikkuseks laulusid.

Neid kinkida kuningale,

Wõi kerjajale ma wõin —

Ma leekiwail luuletiiwul

Ta taewani tõsta wõin! . . .


Wõi ons teil midagi keelda ?!

Ma tänan selle eest! . . .

Ma arwan, mu laulikuluba

Tõin juba Jumala käest.

45


Kõik üks.


Klaaspärlid

Ja kustuwad sädemed,

Su soniwad, särawad waled —

Kõik üks.


Ja sügawad orud —

Ja kõrged mäed! —

Ja leekiw päike! —

Ning pilkased ööd —

Kõik üks.

46


Mis ütlewad inimesed?


„Mis ütlewad inimesed ?”

Nii küsime alati,

Ja wangist ning waleteedelt

Ei pääse me iialgi . . .


„Mis ütlewad inimesed,

Et inimesed oleme ka,

Et oma taewast ja põrgut

Me kannname endaga? . . .”


„Mis ütlewad inimesed ? . . .”

Ja nõnda me roomame!

Ja nagu wiletsad orjad

Siin päikse all kõnnime! . .

47


Noored raugad.


Kes need kõnniwad kortsus-kulmul —

Hinged nii waewatud, werised!

Eksiwad waibudes kõrbe kuumas,

Südamed härmatand, lumised —

Need on meie noored raugad.


Kes need soniwad elusõnu . . .

Surmapitsat neil otsa ees!

Waritsewad kui sügisewarjud

Keset kewadehaljuses —

Need on meie noored raugad.

48


Kurbmäng.


Ta pani pärja pähe,

End ehtis pulmale;

Ja armastust ja truudust

Ta tõotas temale.


*        *

*


Külm koltuwa sügise kaisus

Hakkas puhkeval kewadel; —

Ja sume, sosistaw suwi

Tuli wastu talle teel . . .Öö, wõta oma hõlma

Nende kolme õnnetu süüd —

Pese puhtaks, taewapäike,

Nende endised walged rüüd! —

49


Maria Magdalena.


Ööpimedus katab taewast ja maad —

Ja raskelt kohawad rannal wood —

Tuul eksib waibudes lagedal —

Üks inime sääl oma risti all: —„Maailma-suur wist on minu süü ! . . .

Kes annab mu hingele walge rüü ! . . .

Mu süda . . . ühtainust ta armastab —

Teist aga ... kui surma ta kannatab! —

Maria Magdalena!


— Kui mägedekuma mu armastus on —

Üksainus kojuigatsus suur! —Kui merekohin! ... kui pilkane öö —

Wiib teisele wastu mind saatuse-tee! —

Maria Magdalena!”


*        *

*

50

Maria Magdalena — oma risti all —

Pead nõrgutab — pimedas sügawal —Üks — okaskrooni — tall’ troostiks tõi —

Ja teiselt — needmine temale sai! . . .

51


Lukus.


Üks maja seisab sääl mäe pääl —

Wist õnnelapsed on asumas sääl!

Tal aknad kui kullas särawad!

Ja haljuses peidus on wärawad. —


Kuid — hirmul säält eemale põgeneb lind !

Ja tasa ohkab sääl mullapind —

Tuul sosistab kõrgel taewa all —

Ja wesi, see kohab all sügawal:

„Lukus uksed — lukus aknad: —

Lukus sääl hinged ja südamed !

Lukus rõõm ja lukus walu —

Ainult surm sammub oma teed”. —

52


Walge lill.


Ta ei olnud päikest näinud,

See kahwatand, walge lill; —

Kuid igatsus nagu tuli

Suur oli ta põues küll —


Ta ei saanud päikest näha,

See kahwatand, walge lill; —

Kuid tuuled ja mullatolmud,

Need puutusid teda küll. —


Ta suri sumedal suwel,

See kahwatand, walge lill. —

Nüüd tema ununud hauda

Suudleb kuu ja ka päike küll.

53


Sügisemõtted.


Kuldne õhtupäike —

Ja hiilgawad, rändawad pilwed

Ja rändawad linnud —

Ja langewad lehed —

Ja wiimsed, kumawad lilled —

Ning südames õnsalik rahu.Kas surm, ehk elu —

Kas rõõm ehk walu —

Kõik ainult selge õnnistus on

54

HIND 50 KOP.