Politika Kirjawara № 11

Mõttesalmid

A. Grenzstein.


 1


Adwokaat aab õigust taga,

See on teada ammugi.

Selle juures märka aga,

Kuis lääb õigus kõwerdi:

Wargad, rööwlid, mõrtsukad –

Oi, kuis wooruslikud nad!


 2


Ah sa oled „erapooletu“?

Ei, sa oled ainult hooletu.

Leiaksid sa endas südidust,

Erapool ei teeks sull’ tüdimust.


 3


Ainult kõige paremad

Rahwa ette kõlbawad.

Teised tõusku nende najal,

Hüüdgu ühes nende kajal.


 4


Ajaratas, alga sa

Hoopis uuest’ weerema:

Weere kord ka meie teljel,

Anna armu meie weljel,

Kelle kuklal küllalt sa

Saanud juba weereda.


 5


Aju, mis wõtsime sündides kaasa.

Ei ole sugugi tabula rasa1).

Paljugi headust ja halbdust ta sees.

Milledest kujuneb wälja kord mees.


 6


Andku armu taewa wõlw:

Meil on werewaene põlw!

Kusgil pole prisket edu,

Kusgil õiget salaredu:

Awalikul turul ta

Kõsub kokku warjuna.

Küsin igat inimest:

Mis küll wälja tuleb sest?


 7

Annan mõtte peost pihku.

Siisgi midagi ei nihku.


Kumbale see teeb küll häbi?

Sõber, seda katskem läbi.


 8


Armas Eesti rahwa sugu!

Mis on sinu ajalugu?

Tunne tema tumedust,

Ehk saad sellest jumedust.


 9


Astusiwad halba rada,

Tahtsiwad mind kukutada:

Ei ma saanud langejaks,

Katsugu, sain kangemaks.


 10


Astu wäsimatal sammul,

See toob priskust sinu rammul’.


 11


Eesti elust awalikust

Wõta osa, suguwend!

Siis wõid loota tulewikust,

Et ta sulle paranend.


 12


Ega hunt ei seda kisu,

Kellest temal pole isu.

Isu inimestgi aab,

Nii et murdja hunt tast saab.


 13


Ega härja sarw tee häbi,

Sarwe abil härg saab läbi:

Kasin aju sarwe juurel –

See teeb häbi weiksel’, suurel’.


 14


Ega lont ei parwe pea,

Niit ei elewanti wea:

Parw lääb ühes londiga,

Niidikene tondiga.


 15


Ega seda ei wõi laita,

Kui sul mõistust küllalta;

Siisgi see sind weel ei aita –

Teistel olgu teda ka.


 16


Ei aatewaesed mehed

Wõi aateid kaswata.

Ei leiba anna lehed –

Kas sest ei aru saa?!


 17


Ei inetumat pole muud,

Kui rumal sulub targa suud.


 18


Ei kahepaikne kasu saa,

Et wees ja kuiwal elab ta:

Wees põlgwad teda päris-kalad,

Maal puuduwad tal jooksuks jalad.


 19


Ei kaswa kulda Eesti raal,

Ei mirri-marju Maarjamaal:

Mis teda mulle armsaks teeb.

On puhas arm, mis rinnus keeb.

Kust puhast armu leiad sa,

Seal palweta, seal püha maa!


 20


Ei kirjukuue kandijat

Me ikka näe müüdawat:

Ma tunnen kirjukuue meest,

Kes wendi kaupleb kasu eest.


 21


Ei ma istu rõõmulauda

Ega astu alla hauda,

Enne kui ma kangelast

Näen meile tulemast.

Kes mu hella Eestia

Paneb jälle õitsema,

Kes mu rahwa wigadest

Peastab wabaks igawest.


– 2 –

 22


Ei meestel sünni küsida:

Kas truuduswannet wandus ta?

Küll aga mehed küsiwad:

Kas truuduses nad püsiwad.?


 23


Ei mäeltgi nähta kaugele,

Kui ilm on ummis udune.


 24


Ei mägigi kuiwalt siis läbi saa,

Kui uputus ulatab üle maa.


 25


Ei orja tule põlgada,

Kui täidab oma wõlga ta.

Mis siisgi seisgu põlgduses,

On orja hing ta rindades.


 26


Ei puhast pilti peeglist saa,

Kui peegli pind on mudaga.

See wana lugu ilma sees,

Kui kaunid perlid sea ees.


 27


Ei sa edenda siis headust,

Kui sa kaitsed lambapeadust.


 28


Ei seda ilmas leia sa,

Et rahul oldaks sinuga.

Kui soowid rahu, sõbrake,

End lase kanda kalmule.


 29


Ei seda redelit ma näind,

Mis ilma maata taewa läind.


 30


Ei see tähenda wõi head:

Ninasarwik tõstab pead,

Pikakõrwa kõla kajab,

Paksnahk koonu sirgu ajab,

Kamel katsub küüruga

Monopoli mopsida,

Juba näha lambapead:

Ei see tähenda wõi head.


 31


Ei sind hellitada taha waenlane,

Ei sind hellitada tohi sõbrake:

Tülis ja tules sa kaswatad jõudu.

Saad oma siibadel suuremat sõudu.


 32


Ei sõbralt silma nõua ma.

Kui südame mul annab ta.

Silm sihib wahest eksiteel,

Kus süda, seal on teod, meel.


 33


Ei talu mõisast mõnu saa,

Mõis mõtleb talust mõisana.


 34


Ei tea, mis tulewik toob,

Kas paremaid päiwi ta loob?

Kui ise sa paremaks saad,

Ka tulewad paremad aad;

Kui aga sa endiseks jäed,

Siis endisi päiwi sa näed.


 35


Ei totta kieltää saa –

Ei tõtt saa keelata?

Tõtt wõib just neelata!


 36


Ei tunne ühtgi rahwast ma,

Kes elas ilma tormita.

Kes neist ei ole tormi näind,

Weel pole rahwa teedel käind.


 37


Ei wõsast muidu metsa saa.

Kui lase kaua kaswada.


– 3 –

 38


Eks inime seepärast ju

Ei ole suur ja määratu,

Et taewas, maa ja põrgu ka

On teda hakand püüdema.


 39


Eks sa näe latre meest –

Kasi ära päikse eest!


 40


Elada ja edeneda,

Sõber, küll sa soowid seda;

Kuid see nõuab sinult higi,

Muidu sinu soow ei sigi.


 41


Elust hoopis eemal jääda,

Sõber, see on wõimata:

Sammud wõta siia sääda,

Kui sa saad ka sõimata.


 42


Elu woolab wastu lainet –

Tahab elu sünnita’;

Surm meil näitab surma ainet –

Ujub ühes lainega.


 43


Emajõgi, mine lahti,

Neela jandajate jahti.

Wii nad ära tühja randa,

Kus neid wõidaks mulda panda

Lase lained laksuda,

Peasta, peasta isamaa!


 44


Enne ainult ülewelt

Kirikute tornidelt

Helistati rahu, rahu!

Nüüd ju iga mätta alt

Hüütaks rahu! magusalt,

Igal weskel rahu-jahu.

Miks küll rahu! hüütakse?

Warjusurma püütakse.


 45


Ennemuistene Byzanz,

Täna käib weel sinu tants:

Ülespoole lakutakse,

Küüras sabarakutakse,

Alla poole, seal on jalg,

Iga inimese salg.


 46


Et elu wõiks meil kosuda,

Seks uuekssündmist ootan ma.

Kes on, kes wana hauda wiiks,

Et elurammu saaks meil priiks?


 47


Et Juudas wõtku wõitlemist

Ja sõbruskonna sõitlemist –

Müü sugujagu ära:

Nad teewad kohe kära!


 48


Et mõnda haigust paranda,

Sa pead haiget haawama.


 49


Et sind rahwas kätel kannaks,

Sulle au ja kiitust annaks,

See ei sünni mehele.

Mehel tuleb rahwast kanda,

Rahwal’ elurammu anda –

Ainult see on mehine.


 50


Et sinu oma ojake

On pisut segasogane,

Sest ära mõtle, kallis Jaan,

Et segane on okean.


 51


Et süda peast üle käib,

See otse wõimata mul näib.


– 4 –


Kust wõtab süda tarkuse,

Kui pea ei aita järele?


 52


Europa armas haridus

On käimas rasket jalga:

Tal rasked tunnid tulemas –

Ei tohtrid seda salga –

Käib wahest üle ema jõu

Ja üle tohtri kunsti nõu

Mis raske tund saab tooma?

Saab kõik ta uueks looma?


 53


Göthe õigest’ õpetab,

Otsimise lõpetab:

„Sõber, ära raiska higi,

Waata, hea on ikka ligi.“

Selle „tõttu“ leidsid sa

Õpemeistri – murina,

Kes sind kannab „ainetel“

Targutuste lainetel.

Kui sa nüüd ei targaks saa,

Ole rumal auuga.


 54


Haugub koer mul aia taga,

Rahulist’ wõin olla waga.

Tuleb aga ta ja pureb,

Olgu rahul, kui ta sureb.


 55


Hiiglapuu, su eluase,

Sinu ümbrus, muld ja maa,

Kui need sind ei kaswa lase:

Kängu jääd sa armuta.


 56


„Hiilgust, hiilgust!“ hüütakse,

Kuulsust kätte püütakse.

Kui see hiilgaw omakasu

Ükskord halba neil ei tasu!


 57


Hoitke kõrges kõrge aate lippu,

Et ei madalus te peale kippu!

Kõrges aates elab jumalus.

Madaluses toorus, rumalus.


 58


Hull karjane, su kanikas

On iga tahes kadumas:

Nii kui ei aita petlik keel

Ta kaob wägiwalla teel.


 59


Häda me tunneme ammugi,

Abiks ei astu me sammugi.

Alles ehk siis weel, kui pankrott ju majas,

Häda kõik härjad ju kaewusse ajas,

Kui ju on imemas kuklas meil kupp –

Siis wast ehk ütleme: Süüdlane nupp!


 60


Hällilaulu laulsid nad

Kuni kooris magawad.

Härg ei jõua äratada,

Pikne üles käratada.

Ehk wõin hauarahust ma

Mõned üles ärata’:

Unistajad rahuga

Jääwad järjest magama.


 61


Hõbe kuljus kuulutas:

Kuldsed päewad tulemas!

Kui nad kätte jõudsiwad,

Kulda – meilt nad nõudsiwad.


 62


Igal asjal oma aru!

Hüüdis merel mässaw maru


– 5 –


Ning siis awas oma süle –

Laine uhtus laewast üle!

Nii ta oma aru näitis

Ning ta wiibimata täitis.


 63


Igamees, kes selgest teab,

Mis ta tahab õieti,

Midagi ka korda seab,

Walab walmis midagi.


 64


Iga sõbra kiidus

Tühi aja wiidus.

Kiidab waenlane

Silmad wallale:

Sind ta sõbrana

Tahab tüssata.


 65


Igat istet ilmas usku,

See toob sagedaste tusku.


 66


Igatsed hoida sa kulukest,

Ära siis sütita tulukest.


 67


Igawene hinge rahu,

See ei minu sisse mahu.

Igawene leegi loit,

See on hinge säraw koit.


 68


Ikka waimuelu maadel

Walitsemas waimu-aadel;

Kõnetoolis lonkajad –

Kuulajateks närakad.


 69


Imetaw ja imeja –

Muud ei tunnud Maarjamaa.


 70


Inimene, kas sul aru:

Õhuteled tuult ja maru!

Ise märjal mere teel,

Kallas kaugel, kaugel weel!


 71


Ise enesele sa

Auusammas ehita,        .

Küll siis kannetakse hoolt,

Et saad teise teiste poolt.


 72


Ise mees, ise meheke,

Ise leht, ise leheke,

Ise puu, ise puuke

Nagu päike ja kuuke.


 73


Isu ilma üles peab,

Teda sinna tänna weab.

Sõber, kas sa arwad nii?

Ehk on õige osaltgi?


 74


Jumal, mehi ärata

Riigiisa teenima;

Aga anna südant ka

Neile, rahwast aidata.


 75


Jõud magab peidus lõwina –

Kuis wõime teda ärata’?

Kes paneb kõrbe kuninga

Kord jälle mõnul möirama?

Oh taaralased taewa all,

Mul kostke kooril kohawal:

Ei seda tee siin keegi muu

Kui ainult oma sulg ja suu!


 76


Kaasinimene neil küll kallis,

Kuid kallim sõbra hobu tallis:

Kui külaliseks tuleb see –

Linn, liiwaauk tal walmis tee!


– 6 –

 
77


Kadunud on orjapõli,

Süda, tuksu rõõmuga!

Sõbrad, otsigem nüüd õli,

Et ta haawu paranda’.


 78


Kahe talu koerana

Küll ei kõlba elada:

Muudgu jõlgud, karwa ajad,

Rikud mõlemate rajad.


 79


Ka liiwa külija

Wõib nisu lõigata.


 80


Kaljuwald, kus kadund sa

Kõige kõrge aatega!

Sinu kaljukanged mehed

Kadunud kui puude lehed;

Waprus langend waremeks

Armsad aated rusudeks.


 81


Kanged kaebamise kajad

Kostwad kaarest kaarele:

Auu ja raha taga ajad

Sina wilets inime’!

Aga siisgi kisendad:

Kisast auu nad otsiwad,

Turutrummil nende majad

Raha wälja trotsiwad.


 82


Kartus kaswis juba ammu –

Asi läheb halwaste!

Nüüd on nähtud selge sammu,

Wõrgitseja wõllake:

Meie wend, me oma mees

Weab wõera wankri ees.


 83


Kas ei taha, kas ei suuda

Asjast aru saada ta,

See ei lugu palju muuda –

Udu heljub uduna.


 84


Kas kalew Sortsilt luba tõi,

Kui tema Sortsi maha lõi!


 85


Kas mind raudne pael wangi weab?

Kiwimüür mind wangis kinni peab?

Kui mu rind ei ole wangikoda,

Ei mind köita wõi siis piik, ei oda.

Kellel kindlust pole rinnus leida,

Seda kiwist wangikotta heida.


 86


Kas Saaremaalt ehk pärit sa?

Nii wõtad tölpsast küsida.

Oh küsi parem narrilt sa:

Kas Afrika su isamaa?


 87


Kass ei küüsi wäljas kanna,

Kui ta tahab rõugeid panna.


 88


Kas õnn ehk häda üle maa,

Lipp laske kõrgel lehwida!

Koit kumab teil siis kullalla

Ja mure magab mullalla.


 89


Keda sina kätel kandsid,

Kellel südant, suud sa andsid –

Kas sa seda tunned ju?

Sõber, keda waljust wandsid.

Kellele sa keppi andsid –

Seda tunned, õnnetu!


– 7 –

 
90


Keda taewas kätel kannab,

Sellele ta waimu annab;

Aga kelle ilma ta

Saadab kuulsalt hiilgama,

Kas sel tarwis mõistust, higi?

See saab – laiad lõuad ligi.


 91


Ke hing ei tunne waimustust,

See astku parem hauda.

Hing paisutagu palawust,

Et sulataks ta rauda.


 92


Kes ei haki kära taha,

Tulgu torni otsast maha.


 93


Kes ei õiget ülesannet

Leia oma turjale,

See saab tunda rasket wannet:

Astub ligi kurjale.

Sellepärast waata sa,

Mis wõiks korda saata sa.

Aru nõutakse su tööst,

Aru laisklemise ööst.


 94


Kes hakkab narrust kaitsema,

See peab narrust maitsema.


 95


Kes ise end ei awita,

See Jumalalt ei abi saa.


 96


Kes karastand end sellest weest,

Mis hoowab Taara kalju seest:

Sest kaswab tamme Taaralas,

Mis seisab marus mässawas.


 97


Kes kaswand lonkajate maal,

Ei seda aita tantsu saal.


 98


Kes kaua kloostris peetud

Ja umbses kotis weetud,

Ei pead wõi püsti aada.

Egiptusest küll wälja saad,

Kuid kallist tõotatud maad

Ei wõi sa näha saada.


 99


Kes laisalt lawal aigutab,

Kui teistel jookseb higi,

Aeg selle sinna paigutab,

Kus õnn ei saa tal’ ligi.


 100


Kes magajatelt küsib nõuu,

Sel woodiks muutub õu ja põu.


 101


Kes on saanud ülekohut maitsta,

Õigus sel ja kohus ennast kaitsta,


 102


Kes wette kukund, wennike,

Ei see sa kuiwalt kaldale.


 103


Kiriweses kimbus Tõnu:

Käänab, wäänab wähisõnu,

Kuida tagurpidi meid

Tallutada ebateid.

Poiss, kui sa ei parane,

Riputame wõllasse.


 104


Kodu, oh kodu! kas näed sa kadu,

Kui sa ei näe, kus kihwtine madu?

Kodu, mu kallis, kes täna weel tukub,

Sellest ma kardan: ta igawest kukub.


 105


Koit on saanud kuningaks –

Saame ka ta alamaks?!


– 8 –

 
106


Koit, tule taewast, seleta

Ja wanad warjud peleta!

Kuis igatseb me waene rind,

Oh walgus, taewa walgus, sind!


 107


Koorma kandja, kuule ka,

Pasun pandud hüüdema:

Küll saab talle piskust leiwast,

Kui ta rohkeste saab teiwast.

Nõõ! et astu edasi

Ilm on korras sedasi.


 108


Kord surnu eesli lõualuu

Lõi sajad pihuks puruks;

Kuid siisgi elus eesli suu,

Kes seda kord küll suruks!


 109


Kuhu paned oma käe,

Sinna pane süda ka;

Muidu ei sa edu näe

Oma käe waewasta.


 110


Kuhu ulatab su waade –

Oh meil puudub kõrgem aade!

Kõrge aate asemel

Tühjus lehwib lippudel.


 111


Kui ebausust arwad sa

Ju enda lahti olema,

Siis tuleb sulle sellest tusk –

See mõte on su ebausk.


 112


Kui ei kuulda enam kägu,

Kortsus kurwa kodu nägu –

Siis meil puudub eluteel

Meeste pea ja meeste meel.


 113


Kui elu sompub sooks ja rabaks,

Kõik kõrgem, kaunim kadumas;

Rind waiksest walust ei sa wabaks,

Hing õhkab õhus rusuwas –

Kas tunned tukswat wägimeesta,

Kes teeb sind wõitjaks hiiglaseks

Ning pühib mäed, orud eesta,

Et elu uuest edeneks?

Sel wägimehel anna mahti,

Ta loob sind uueks imena

Ja teeb sind takistustest lahti,

Sul awab wäe wärawa.


 114


Kui elu tahab loojana

Uut eluõhku sünnita’,

Siis talwe kewadeks ta loob

Ja uue elu ette toob;

Siis kostab kohin sügawast:

Uus elu, tere tulemast!


 115


Kui hinge elu tunned sa,

Siis tunned elu hinge ka.


 116


Kui hunt ju ulub õue peal –

Koer surnult lameb põue peal,

Ehk kui ta kuri elab weel –

Ta uidab ise hundi teel.


 117


Kui häda härja kaewu aab,

Siis sellest ikka aru saab.

Kuid lääb ta kaewu hädata,

Siis härg on hüppand härjana.


 118


Kui iseennast alandad,

Kõik sinust üles astuwad.


– 9 –

 
119


Kui jaanituled põlewad

Ja walgustawad Eestimaad,

Siis meeldub mulle muinasjutt,

Siis tuleb peale nukker nutt!


 120


Kui ka wanad armsad ajad

Kadusiwad kiiresti:

Nende mälestuse kajad

Kostwad kõrwu surmani!


 121


Kui kiirg ei loitu ette too,

Ei sina ial tähtsat loo.


 122


Kui kodukäijaid kardad sa,

Siis pane kohe putkama:

Nad jõudwad pea siia.

Nad weikse kohwitassiga

Sind tahtwad nurka tassida

Ja kotis kodu wiia.


 123


Kui kord rooste raua sees,

Wõta wiil ja ole mees!

Tahad hoida hädaohtu:

Juurtest kisu kihwti rohtu.


 124


Kui kraawid hästi soriseks,

Ei tee siis läheks poriseks.


 125


Kui kurtvad olid meie raad –

Öö kattis kaunist kodumaad!

Öö rasked warjud praegugi

Weel katwad meie aegugi.


 126


Kui kuskil kuulsas wärawas

Ei ole sädet säramas,

Siis tea, seal on pime õu,

Sealt ial ära nõia nõu!


 127


Kui kõik kurjad seemneiwad,

Mis on küpsed külwini,

Ükskord üles tõuseksiwad –

Ehmataks küll kuratgi.


 128


Kui lambad targaks tehakse –

Kust willa wälja wõtame?


 129


Kui lausa tuli lakke lööb

Ja maja seinad maha sööb,

Siis näen hädaohtu ma

Ja wõin ta wastu wõidelda.

Kui aga salatuluke

Mul hakkab ööse majasse:

Siis tema suits mull surma toob,

Mind lausa tule roaks loob.


 130


Kui lokerdate sedasi,

Ei saa te sammu edasi.

Teil paljudele sõprust anda

Ja palju weidraid wendi kanda:

Teil pea on kange, selg on nõrk

Ja silmi segab petuwõrk.

Oh tuleks pea tunnike,

Mil märkate ja ärkate.


 131


Kui mardikatel’ andsid maad,

Siis mardikatelt surma saad.


 132


Kui maru mässab mere peal,

Ei kena kõne aita seal:

Wõid üksi jääda elusse,

Kui torm sind wiskab kaldale.


– 10 –

 
133


Kui meil enam midagi

Meeldida ei taha,

Siis on teada kindlasti:

Kõik ta langeb maha.


 134


Kui me kõigest ilma kärast

Seda wälja kuuleme,

Et ju mehed meeste pärast

Andwad aset kaebele –

Siis on ilmas wististe

Meeste puudus mehine.


 135


Kui nad ükskord ommeti

Lõpetaksid kommeti!

Süü ei ole ilmas suures,

Süü on nende enda juures.

Otsigu, kus tema on –

Käes x ja ypsilon.


 136


Kui nälgind koera söödad sa,

Ei saa sa temalt pureda.

Oh et sa inimesest ka

Wõiks sedasama ütelda!


 137


Kui nõnda küpse oled sa,

Et wõid ju ikkest peaseda,

Siis waata: Ikke ots on käes

Ta purustus on sinu wäes.


 138


Kui on isu rebasel,

Siis on kartust kanadel.


 139


Kui on waga merepind,

Julgust näitab iga rind.

Julge siisgi ainult see,

Kes lääb marus üle wee.


 140


Kui on õiges käes ohi,

Õiges käes paras roosk –

Ei neid lahti lasta tohi,

Muidu wassis õige joosk.


 141


Kui orjapõlwes orjana

Sa pidid ilmas elama,

See oli häda asi.

Kui aga waba inime’

Pea pistab orjapaeltesse,

Siis see on – mäda asi.


 142


Kui paha wastu wõitled sa,

Siis wala higi rõõmuga

Ja looda, et su pisarast

Kord kaswab wili wägewast.


 143


Kui peaks kuri waenlane

Kord tikk’ma kodu pinnale:

Hurraa! Siin elab Eestimees –

Kes raudseks müüriks temal ees!


 144


Kui rahwa palget waatan ma, –

Kui raske on ta lugeda!

Oh paistaks päike taewa seest

Ja ajaks wanad pilwed eest;

Ehk mõistaks õiget mõnu ma

Siis temast wälja lugeda.


 145


Kui rahwas magab ajaloos,

Ei ela liikwas ajawoos,

Siis on kui tera salwes ta,

Ei idu aja talwes ta:

Tal tarwis sooja kewadet

Ja eluäratawat wett –

Siis tuleb talle elusund


– 11 –


Ja päris sündimisetund,

Siis tuleb munast elaw lind

Ja ette astub tuksuw rind.


 146


Kui sa hakkad lapsega

Laste kombel mängima –

Hoia eksituse eest:

Mäng ei kaswata sul meest!

Tapud tõuswad tamme najal,

Lapsest mees saab meeste rajal.


 147


Kui sa leiad kuskilt mõtte,

Teed tast tubli ettewõtte;

Siis sa wii ta elust läbi,

Muidu teed sa endal häbi.


 148


Kui seda kunsti tunneks ma,

Kuis magajaid wõib ärata:

Ma ühest ilmast üheksa

Wõiks luua ühe korraga.

Näib, nagu oleks Looja töö,

Kui lõpeb pilkne pime öö.


 149


Kui sina seda kannatad,

Et tühised sind tõstawad,

Ei tea, kes siis tühine?

Küll nendega sa ühine.


 150


Kui sind kotis ära müüdi,

Siis sa sellest ise süüdi.


 151


Kuis? Ma olla äraandja

Kurja wiha-waenu kandja?

Tõtt ma tõstan, walet rusun,

Priidust, walgust, edu usun.

Maha nende wastased!

Wõit, sa meile ligined.


 152


Kui sul ainult tublid tiiwad.

Sajad teed sind taewa wiiwad.


 153


Kui sul ial pole mahti

Akna luuki teha lahti:

Eluaeg wõid toas wahti –

Ei sa näe turujahti.


 154


Kui su teod pole truud,

Ei siis usta sinu suud.


 155


Kuis seisad minu wasta sa

Su sisimise oluga?

See üks on kõik, muu ühtegi.

Ma seda küsin üksini.


 156


Kuis waikses varjusurmas sa

Jäid ootamatalt magama!

Tee lahti silmad unised

Weel enne kui sa wananed,

Weel enne kui ehk hauda läed

Ja igaweste sinna jäed!

Pikk õnneelu ehk sul ees,

Ehk leinab peigmees silmawees.

Tee lahti silmad, ketid ka

Su kätelt saamad langema!


 157


Kui tahad hästi elada,

Mu sõna järel ela sa!

Mu tegusid sa ära näe:

Neis eksin mina iga päe.

Küll, küll: su sõna valguses

Ma tahan käia iganes;

Kuid kui sind otsustama pean –

Ma ainult teod ritta sean.


– 12 –

 
158


Kui tahad kulda sulata’,

Seks tikuleek ei ulata:

Kui tahad merd sa liiguta’,

Siis marupilwi kiiguta.


 159


Kui tehtud wiga tahad sa

Liig ruttu ära paranda’

Ei see lää korda eale:

Teed wea juurde weale.


 160


Kui tuul ei õhku puhasta,

Ei lombid kao luhasta.


 161


Kui tõde maha rusutaks

Ja walet hulgalt usutaks –

Ma küsin: On see elumärk,

Wõi on see otse surmasärk?


 162


Kui uus on wanast sündimas,

Siis wana walus ägab –

See pakituses palawas,

Kes teisel elu jagab.


 163


Kui waatan suure hulga und,

Mu rinnus tuikab tume tund.

Küll wesi kosel wahutab,

Päew pikse pilwi lahutab.

Kas enne wiimist pasunat

Siin näha saame ärkajat?!


 164


Kuis wõid sa rahwast armasta’,

Kui rahwa liikmeid põlgad sa?


 165


Kulda püiab,

Kulda hüiab

Kõik maailm.


 166


Kulla kallis Eewa sugu,

Ühte palwet kuule sa:

Ära pea mehest lugu,

Kes end näitab naisena.


 167


Ku’ll kurtku kuuse oksalla –

Saak peasis lahti eluga!

Oh kaasik, kaja õnnes nüüd,

Su piirist lõpeb ükskord süüd!


 168


Kultuura kandjad, mis seal teha,

Te teete haigeks meie keha:

See teda nõnda pigistab,

Et ta teid wälja higistab.


 169


Kuni hirm ja häda sundsid,

Inimesed edu tundsid.

Hirm nüüd põlgamise eest

Edenema sundgu meest.


 170


Kus ei ole ei-d ei ja-d,

Seal ei ole meestel maad.


 171


Kus jõud on näitnud pakistust,

Seal on ta näinud takistust:

Kui suur, ta takistuse lõi,

Kui wäike, takistus ta sõi.


 172


Kus koormat õlgadel ei lasu,

Ei seal ka kondijõud ei asu.


 173


Kus ma ka kõnnin ehk kuhu ma läen.

Kuldase wasika tantsu ma näen.

Kõrgedgi kohad ei ole sest wabad,


– 13 –


Auusaidgi mehi sa tantsu pealt tabad,

Sööwad ja joowad ja tantsiwad siis –

Kuldese wasika paradiis.


 174


Kus nüüd kange peaga karu

Meeste mõtetest saab aru!


 175


Kus tõtt ja walet waetaks,

Seal sinu asju aetaks.


 176


Kuulge ükskord kullameest:

„Rahu iga hinna eest!“

Küll see ime asju ajab,

See meil surma rahu rajab.


 177


Kõik, mida suure rõhuga

Nad üles taewa kiitwad,

Kõik oma suure kõhuga

Nad muda külgi liitwad.


 178


„Kõik ühe eest, üks kõige eest!"

Waat, sellest alles tunnen meest.

Ei ainult sõbrad pole nad,

Seal üks on teise – adwokaat.


 179


Külamehed, kalamehed,

Teie olla alamehed.

Jääte seega rahule,

Seda siis ka olete.


 180


Küll igamees ju näinud:

Ka täiskuu looja läinud.


 181


Küll küll ajalugu sõuab

Alatasa edasi,

Kuid ta igal sammul nõuab

Ohwrid ilma otsani.

Surnuluude wirnast ta

Tõttab üle rutuga;

Ei ta küsi, mis jääb taha,

Sõtkub armetumalt maha!

Kes ei temal’ ohwerda,

Langeb ise ohwrina.


 182


Küll nad halba mammonat

Awalikult laidawad;

Ise aga nad ei nihku,

Muudgu pista pisut pihku.


 183


Küll sõna tungitakse tagasi,

Kuid mõte ei jää siisgi wagasi.


 184


Küll tõuseb tõde wägewalt

Kord wälja iga koore alt;

Kuid koore ussid koledad –

Nad teda hirmsast’ näriwad!


 185


Küsi, nõua, uuri sa,

Miks küll kurdab kodumaa;

Aga õige kostuse

Saad sa wäga kergeste,

Kui sa küsid oma talu,

Küsid iseenda walu –

Miks sa ise jorutad,

Pead norgus norutad.


 186


Lai ja lahke laewatee

Wiib meid üle merewee;

Aga mere suu on ammul:

Nõuab saaki igal sammul.


 187


Lamba karjal’ kuri susi

Saatis palju õnnetusi.


14 –


Sinna ei wõi parata,

Lase lambad karata:

Kesse kannab lamba pead,

Sellel pole loota head.


 188


Lambal süda wistist hea,

Lammas siisgi lamba pea.


 189


Langed rumalate kätte,

See on hirmus wististe.

Kukkud „targa“ meeste kätte,

See on läila, wennike.


 190


Liiga palju walgust anda,

See teeb mõne pimedaks:

Silm ei suuda teda kanda,

Kui ta jäänud udukaks.


 191


Liis, ära mine Hantsule,

Ta jalg ei talbu tantsule.


 192


Loo midagi, mis kaunis, hea

Ja sellest truuist’ kinni pea.

Mis teised teewad pärast sind,

Sest jäägu rahul sinu rind.


 193


Luba karta, luba loota,

Luba unenägu oota:

Kuid mis kord teeb ajalugu,

Seega lepku tulew sugu.


 194


Lõwi ei wõi lõngal püüda,

Meest ei siidil siduda;

Tahad nende wastu hüüda,

Tule tubli kiduga.


 195


Lõwine süda, mis lõkkele lööb,

Kulud ja kõsud kõik leekides sööb –

Hõissa, sa õnnelik mehe rind,

Hõissa, kui säärane paisutab sind!


 196


Ma nägin põlgdust kurjemat

Ja wereoja woolawat:

Nii mõni kallis laewake

Läks alla laia lainesse!

Kuid wõta julgust ometi

Ja wõitle waprast surmani!


 197


Ma pole wastu ega poolt:

Ma kannan ainult see eest hoolt,

Et tõde maal saaks mahti;

Sest kuulge, mis meil hüütakse,

Ja mis meil kätte püütakse –

Meil tehaks walejahti.


 198


Maa täis on wanu waremeid;

Kui ehitad, siis lõhu neid.


 199


Mees, kes ajawoolu wastu

Jõuab omal sihil astu

Hõissa! see on alles mees,

Kes wõib seista meeste ees!


 200


Mehed, need on armuannid

Suure rahwahulgale;

Nad on aja mängukannid,

Neid saab näha harwaste.

Hõisates neid kätel kantaks –

Wõlla tarwis ära antaks –

Hosianna! Risti löö!

See on suurehulga töö!


 201


Meile taewas, teile maa –

See ei wõi mul’ meeldida:

Külab sina taewagi

Kisud käest wägisi.


– 15 –


Tahad olla kristlane,

Kristlikult neid jagame.


 202


Meil on aruldased ajad!

Meil on omad unistajad.

Wiimse päewa pasun ka

Neid ei üles ärata.


 203


Mida enam pead neil pole,

Seda enam suu on kole.


 204


Miks nad nii wiltu weawad?

Sind rumalaks nad peawad!


 205


Miks nad meist ei lugu pea?

Kas sa’s seda weel ei tea?

Orja kett ja orja hing –

Wisam wält’ma wiimse ring.


 206


„Mil hakkan mina küsima?“

Kui mõte hakkab püsima.


 207


Mil mägi mäge kaotab?

Mees aga mehe waotab.


 208


Minewik, kuis olid sa

Wägiwaldne lõpmata!

Sinu raske weresüüd,

Kole kuulda tema hüüd.

Tasujumal, kuhu jäed?

Kas weel ülekohut näed?


 209


Minu armas kodumaa,

Ei sind sülelapsena

Tohi hellitada!

Kaswa kangeks tormides,

Et ei murduks iganes –

Raske on see rada!


 210


Minu rõõmu hallikas –

Kodupinnal woolamas,

Kodutaewa päikene

Saadab walgust walule.


 211

 

Minu süda õhkab, ihkab,

Leegil armastab ja wihkab.

Hüüded külma kalmu alt

Kostwad kõrwu koledalt.

Kurat kurjust wälja jagab,

Tasujumal tasa magab.

Ärka, silmad lahti aa,

Süda lõhkeb lõpmata!


 212


Mis ei seisa, laotagem,

Et wõiks uuest ehita’:

Mis ei püsi, kaotagem,

Et wõiks uus end kehita’.


 213


Mis me jätame ehk teeme,

Üks ei ial muutune:

Mullast tõuseb ükskord seeme,

Mida sinna panime.


 214


Mis me teame ehk teeme

Udu heljub eluraal;

Saame üle eluneeme –

Koit ehk kumab taewaraal.


 215


Mis mul täitsa tõsi näib:

Wõitlus ilmast läbi käib:

Kus on wõitlus, seal on edu,

Ilm ei ole uneredu.


 216


Mis narrid minust luiskawad

Ja tühja tuulde tuiskawad,


– 16–

Ei minu südant ial see

Ei külmaks ega kuumaks tee:

Kes narri juttu tõeks peab,

End narrikeste ritta reab.


 217


Mis nemad sinust peawad,

Oh tühja, ole rahul:

Kuid kuhu nad sind weawad,

Keskkatel keegu wahul!


 218


Mis on sinu ilmawaade,

Mis su ülem eluaade,

Et sa elaksid kui mees?

Kui sa seda weel ei tea –

Kõrgusele sind ei wea

Üksgi wõim siin elu sees!


 219


Mis on wana – langegu!

Mis on uus, see kangegu!

Edendus ju nõuab muutmist,

Wana elu külge puutmisi,


 220


Mis su ajus weel ei asu,

Südamel sest pole kasu;

Aga mis on südames,

Liikus enne ajudes.

Südamest siis pole head –

Küsi ainult tarka pead,


 221


Mis teab sellest ladu,

Et juure all on madu!


 222


Mu armas, kallis kodumaa,

Puuwilla sa ei kaswata;

Seepärast sinu isandad

Nii wäga lambaid kiidawad:

Oi, lamba will ja lambapea,

See on nii üliwäga hea!

Ja waata imet, lambalgi

See meeldib üsna hüwästi.

Mis tarwis seal puuwilla weel?

Meil lambakari kaswuteel.


 223


Mu ase pole ilma peal,

Siit tahan ära minna!

Et kuulge – see on surma heal!

Käib wõeralt läbi rinna.


 224


Mul on mure narrikesest,

Wilets waene inime’!

Suurem mure inimesest,

Kes käib narri järele,


 225


Mu põlgdus ja mu armastus

On auustawas olekus:

Ma olen nendes õiglane

Ja awaldan neid soojaste,


 226


Mutil pole silmi waja.

Oma terwe eluaja

Tuhnib maa sees pimedas,

Kus ei walgust olemas;

Tuleb tema pinnale:

Tõuswad silmad hinnale.


 227


Mu wanemad on iket näind,

See ike oli paha.

See ike siisgi mööda läind

Ja kadund tema kaha.

Uut iket aga tunnen ma:

Vox popoli, vox Dei*,

See tahab ilma suruda,

Ei see wõi olla, ei!


– 17 –

 
228


Mäed, kaljud wärisegu,

Maapind lõhki kärisegu,

Üks, mis jäägu seisma weel,

See on meeste kindel meel.


 229


Mõte tegi suured aad,

Pööris ümber raad ja maad,

Sest siis elas ärksas rahwas –

Ise mõtlemises wahwas.


 230


Mõtle nüüd ja ütle nüüd.

Kelle kaela langeb süüd,

Kui te sõbrustuse töö

Langes kokku üle öö!

Teie jalgealune

Langeb kord küll täieste,


 232


Mõõt, mis kahesugune,

Hirmus on Jehowale.

Seda juba wanast ajast

Kuulutataks usu rajast.

Aga meie ristirahwas?

Mõõtudega on ta wahwas!

Neist teeb tema otsatu

Suure wäljawaliku,


 232


Nad hobustega wõitu aawad

Ja sellest wistist’ kasu saawad,

Sest kui siis wõtwad eeslid nad,

Siis wististe nad wõidawad.


 233


Nad rõõmusõnumi küll tõid,

Kuid wiimse leiwa pala sõid.

See kaup on kallis otsata:

Ta maksis terwe isamaa.


 234


Nad tõotawad, wannuwad,

On üliwäga südikad,

Et pea jälle wagasi

Kõik kohe wõtta tagasi,


 235


Na, usu, usu seda sa,

Et mina wõiksin uskuda,

Mis sina tühjaks pead;

Küll selle ebausu ma

Sult tahan pea riisuda

Ja peseda su pead,


 236


Need, kes mullas magawad,

Pole minu kallimad –

Meestel on aated need armsamad,

Nendega üheskoos surewad nad.


 237


Nii kui küsin oma rinda,

Alandan ma pea hinda.

Mitte tundmus, tujukandja,

Mõistus olgu aruandja,


 238


Nii kui loll sind järel weab,

Usu, ilm sind lolliks peab,


 239


Nii kui lõppend tüli äge,

Saate näha rahu wäge.

Küll see ilma uueks loob,

Teile õilmeaja toob.


 240


Oh sõber, sinust muud ei saa,

Kui pead teisi teenima;

Kui ori ei wõi olla sa –

Su wiimne wäärtus kadund ka,


 241


Oh sõbrad, kartkem kadakat:

Umbrohtu pole hullemat –


– 18 –


Kus tema wõtab juurduda,

Seal rikub aia armsama.


 242


Oi ebausku, mis ma näen,

Kui seda silma ette säen,

Et tuhin tuua edu!

Kus ilmas saadi edasi,

Seal sammu sammult astuti,

Seal oli edu, wedu.


 243


Oled alas, ole waga;

Oled wasar, anna aga.


 244


Oled küll ju lahti paelast,

Lahti ikkest õnnega;

Aga ikke ase kaelast

Weel ei taha kaduda.


 245


Ole julge, Eestimaa:

Sind ei keegi kalmuta.

Kohisegu läänes meri,

Tuksugu su pinnal weri:

Wene Kotkas kaitseb sind,

Et wõiks õitsta sinu pind.


 246


Oma jagu inimesi

On ehk meil ka olemas;

Aga katsu kallikesi,

Kas neil luu on üdikas

Oh, siis silmad kinni peida,

Waata, et sa meelt ei heida.


 247


Omakasu altarid

Igal ajal hiilgasid.

Tänagi weel ehitataks’

Kergel lennul kehitataks:’

Hullu karjas’ kanikas,

Sinu tund on tulemas.


 248


Oma kasu

Patu lasu

Kainist saadik rusub.

Kas sa nead,

Ehk teed head –

Kes sind siisgi usub!


 249


On meil kange une isu –

Kaswab, õitseb nende nisu.


 250


Orja aja jäljed weel

Seiswad selgest meie eel:

Paljud seda tutwat rada

Tahtwad weelgi jalutada,

Käiwad orjapõlwe teel –

Seda nõuab orjameel.


 254


Orja hinge leiad sa

Wabamehe rinnust ka.


 252


Pale lahkest pajatab,

Süda sala sajatab.


 253


Mida laadi

Raha saadi,

Seda nüüd ei küsita.

Kui ta kukrus,

Kadund nukrus,

Kui ka seal ei püsi ta.


 254

 

Parem waata üle õla,

Kui et tõstad kiidukõla:

Mehed kõige tublimad

Kiidu kõlal kõsuwad.


 255


Peab jõud sul kosuma,

Ära teda hellita.


– 19–

 
256


Pead murrab mul üks mure

Kas wõi enneaegu sure:

Weri paksem küll kui wesi,

Kuid ta woolab hiljukesi:

Eesti weri, nii wõid sa

Ükskord ära üibida.


 257


Pea selgib umbne ilm,

Ei nii pea selgi silm.


 258


Pime juhib pimedat

Teed just kõige õigemat –

Auku, soode, rabasse,

Trelli taha tabasse.


 259


Poeg, et waata, kuhu läed,

Kuhu ilmas istma jäed.

Palju pole seda maad

Kus sul õied õitsewad:

Otsi, kus wõid ise sa

Õisi panna õitsema.


 260


Päewast päewa päewale

Ainuüksi elate.

Seda olen harjund ma

Loomariigis nägema.


 261


Peata jookseb lambakari

Oina järel nagu wari:

Sest sa, sõber, lambapead

Raskeks sõimusõnaks pead.


 262


Peauhkus inimese sees,

Et püsti seisab ilma ees,

Sest, kui sa hakkad roomama,

Siis sellest tunnen looma ma.


 263


Põrsas seni põrsaks jääb,

Kuni wanemaks ta lääb;

On tal käes sea iga,

Siis ta täieline siga.


 264


Rahu! Rahu! nemad hüüdwad,

Magama meid panna püüdwad;

„Rahus aega wiidetakse –

Lammas paljaks niidetakse.


 265


Rahwa hing, mis sina ihkad?

Ütle, mida sina wihkad!

Mehi, mehi ihkan ma,

Memmekesi wihkan ma!


 266


Rahwas, kes su wiga katab.

Kõdi teeb su kõrwale –

Tea, see sind maha matab,

Weab alla hauasse.


 267


Rahwas, sulle soowin rammu

Sinu waprais poegades.

Hoia kindel oma sammu –

Kätte saad, mis südames.


 268


Raiu rada ajaloole,

Anna õnne Eesti soole.


 269


Raputagem tublist Eesti mulda,

Küllap leiame weel rohkest wana kulda.


 270


Raswamullid,

Mehe nullid

Ikka hiilgwad ülewal.

Pilkmeks jääwad,


– 20 –


Pihuks lääwad

Tuule õhul õrnemal.


 271


Rebane küll muudab karwa,

Uss aab kesta kergeste:

Aga ära sellest arwa,

Et ka muutub wennike:

Nende hammas hambaks jääb,

Kuni mätta alla lääb.


 272


Räägi tõtt, see ikka hea,

Kuid ka selles piiri pea,

Sest et inimeste kõtt

Ei wõi seedi paljut tõtt.


 273


Rändad ikka kaugemale?

Sõber, hea on lähemal:

Pööra kodu poole pale,

Waata, õnn on ligidal.


 274


Rõhk ülewelt ja nõrkus alt

Wõib paindust nõuda palawalt;

Mees murdub küll, ei paindu ta:

Mees laadi salata ei saa.


 275


Rööwis, tappis, põletas

Ja siis lausa wõletas:

Õnne mina teile tõin,

Teie põlwe uueks lõin!


 276


Sa kaotasid terwe maa,

Et wõiksid taewast pärida;

Kuid nüüd sa näed, wilets mees:

Ka taewa wärawal nad ees.


 277


Sa kiidad oma tõerada.

Et seda enam – waletada

Sa wõiksid lausa ilma ees.

Sul oma jagu õigust, petis.

Sest terwe ilm ou waleketis

Ja waarub lausa wale sees.


 278


Sakslaseks sind kaswatada

Ialgi ei tahtnud ma:

Lasta käia Eesti rada,

See on otse wõimata;

Slaawi wärwi sulle anda,

Oleks äraandmine:

Ära rahwastega janda

See ei kõlba orjale!


 279


Salmikene, sajata

Neid, kes head ei tasu,

Neid, kes ilma rajata

Püüdwad oma kasu,

Neid, kes tõtt ei pajata,

Õiguses ei asu.

Sajata neid, salmike

Maanalasse mainule –

Hauda nende lasu!


 280


Seda, mis olewat kindel kui kalju,

Seda just katsu ja kanguta palju.

Peaks mu isamaa wähemalt tõeks,

Wähem ta wältawaid haigusi põeks.


 281


Seda salata ei tohi:

Ilmas on üks imerohi.

Mida wälja jagatakse,

Mille mõjul magatakse

Ja siis nähtaks unenägu:

Oh kuis kukub kaunis kägu!


– 21 –

 
282


Sedasi edasi regi ei lää;

Pragunud, lagunud, segi on jää.

Parem ja warem ta sulagu weeks:

Kangub ja angub ta siledaks teeks.


 283


Seda terwe ilm nüüd teab:

Kõlblusest ta kinni peab;

Ainult üht weel tarwis teada,

Pisut silma ette seada:

Kõlblik kõik, mis temal hea,

Käigu sopp kas üle pea.


 284


See heal, mis hüüab rindadest,

Jääb walitsema igawest.


 285


See, kes eeslit palju silub,

Eeslitega kokku wilub.


 286


See, kes moondab rahwa pimedaks,

Heidab ise rahwa imejaks.


 287


See usaldus, mis minule

Nüüd kingitakse rohkeste –

Küll minu elu hakkab ta

Nüüd kohustega koormama!


 288


Seisad waimu elus sa

Kõrgel troonil üle maa:

Oled teiste kuningas,

Olgu nad kas mässamas.


 289


Seitsesada aastat sa

Seisid loogas armuta:

Waat, see oli tuulehoog!

Waene, waene seljaroog!


 290


Sellel karjal waene järg,

Kellel karjaseks on härg.


 291


Siis ainult elu wõita wõid,

Kui elu wõidu pandiks tõid.


 292


Siis ei sinust nahka saa,

Kui end lubad nülgida.


 293


Sikuke, sikuke, kuni sul sarw,

Hirmu ei tee sulle oinaste parw.


 294


Soontes soe rahwa weri,

Rinnus rahwa armastus,

Rahwa püüdmistele peri,

Rahwa heaks su tegewus,

Rahwa igatsuste kandja,

Rahwa hingel rammu andja,

Rahwa waim ja rahwa meel:

Oled rahwapoja teel.


 295


Sorkame were soonesse,

Ehk saab siis terwis joonesse.


 296


Sul saatus saadab mõndagi,

Kui seda temalt nõuad

Ning teda kõrwast kõwasti

Ka pigistada jõuad.


 297


„Su oma rinnas on su õnnetähed,“

Sealsamas on su õnnetuse-wähed.


 298


Suured mehed ialgi

Tööd ei jäta pooleli.


– 22 –

 299


Suurel laewal wõid küll sa

Maru wastu wõidelda.

Weike wene, wennike,

Mängukanniks lainele.


 300


Suur maru mässas meie maal

Ja tõstis lained taewa.

Tuul waga. Aga mere raal

Weel laine lõhub laewa.

Tuul leidis otsa õhtu eel,

Mäss möllab mere põhjas weel.


 301


Suur on sinu ülesanne,

Kui sa rahwast õpetad:

Aga suur ka sinu wanne.

Kui su sõnad eksiwad.


 302


Suurt eluwõitlust wõitleme

Me terwe elu aja,

Ja kui te, sõbrad, küsite,

Miks seda wõitlust waja?

Siis tunnistame häbiga:

See, sõbrad, on meil teadmata,

Käib üle mõtte raja.


 303


Sõber, kas sa tead, kuna

Tõuseb põske häbipuna?

Kui sa äkki ära näed,

Et sind wõidwad omad käed.


 304


Sõber, see on ammu selge:

Nagu rattal tarwis telge,

Majal tarwis kindlat alust,

Ratsanikul tarwis jalust,

Nii, kui tahad olla mees,

Siht sul olgu silma ees,


 305


Sõber sind jõudsaste edasi toob,

Waenlane waluga meheks sind loob.


 306


Sõber, sõber, ära maga,

Kui sind hüütaks ülesse

Hommikune tund ei jaga

Muidu õnne sinule.

Kaste teisi karastamas

Kuldse koidu kumalla;

Kes su õnne warastamas,

Undgi sest ei näe sa


 307


Sõbrakene, torm ja maru

Andwad mulle kätte aru,

Kas on meestel mahti weel

Käia raskel eluteel,

Kas meilt kaob udu lasu,

Et weel oleks ilmas asu.

Udumeres uppuda –

Sellest häbist peasen ma!


 308


Sõuda mõistwad mõnedgi –

Tüürist pole kõnetgi.


 309


Taaralaste epigoned,

Weiksed teie weresooned.

Teie esiwanemad

Wahest häbi tunnewad:

Ei see pole meie sugu,

Kel nii heitlik elulugu!

Sedagi ei tea nad,

Mis nad ilmas soowiwad.

Taara tammik, Taara hiis –

Kuis seal kõlab wilets wiis!


– 23 –

 
310


Tahad hulga tarkust sa

Kergel wiisil kaaluda:

Kaalu neid, kes tema eel

Käiwad mõtlemise teel.


 311


Tahad seista oma jalal,

Hoia oma pea alal.

Kes ei oma pead kanna,

Jalad sel ei kindlust anna.


 312


Talurahwas, tea sa:

Sinu päralt isamaa;

Sellepärast kaswa kangeks,

Et sa kõigega ei langeks.


 313


Ta pole näinud midagi,

Ei õppind, lugend ridagi:

Mul otse häbi waadata –

Ta räägib siisgi rahwaga.


 314


Targa suud wõib sulguda,

Narri huul jääb hulguma.


 315


Targem järele ei anna,

Kui ei asi seda kanna.


 316


Ta tõtt ja õigust taga aab,

Niikaua kui sest kasu saab.

Kui kasu kaldub teisele,

Siis, ebadused, elage!


 317


Teiste jalad, teiste pea,

Na, see oleks muidu hea,

Muud kui kord me kukume –

Meie kuub on porine.


 318


Tiiwakene tilluke

Kannab pesast kaugele;

Aga puuduwad sul tiiwad –

Jalad edasi ka wiiwad.


 3l9


Torm waikind, õhk on wagane,

Ei liigu lill, ei leheke.

Kust tuleb küll see wagusus

Ja silmapilgu magusus ?

Mis kannab waikses kaisus ta?

Uut maru? Issand, hoia sa!


 320


Tule kodust, tule koolist,

Tule kõrgest kõnetoolist,

Tule kuulsast Taara talust,

Tule waese onni salust,

Sõber seda ikka tea:

Sellest lugu ma ei pea.

Ainult armu leiad sa:

Oled mees sa mehena.


 321


Tulewased tundemata tunnid

Wiitwad waikselt waiba warjulla:

Kuida sina olewikku sunnid,

Nii sul tulewik saab tulema


 322


Tulgu, mis tuleb, ehk olgu, mis on –

Elus on x ja on y,

Milledest miljonid aru ei saa,

Kas end wõi pea peale püsti sa aa.


 323


Tulgu riid ehk tulgu tüli –

Hukka saatkem wale küli!


– 24 –

 
324


Tõde tõstab rindu

Nagu tiiwad lindu.


 325


Tõde tõuseb, wale waob,

See on õige ülesleid –

Tõusew tõde ära kaob,

Waow wale rusub meid.


 326


Tõsi küll, põhjusi on sinul rohkest,

Õigust sul kuhjaga üle weel jääb,

Aga ei aidata wõi see sind ohkest:

Tuju neist tuulena üle ju lääb.


 327


Tühjal tuletikulgi

Oma pea on ometi;

Pealegi, kuis selgest’ näis,

On ta tuleleeki täis.


 328


Tüli on küli,

Raske ta süli:

Umbroht ja nisu,

Need on ta sisu.

Waata ja kuula,

Tubliste tuula.

Möllaku marud!

Selgigu arud!

Tülist ja tulest ju selgineb kuld,

Künnist ja külist saab sigidust muld.


 329


Unenäo isa sa

Otsi üles hoolega

Ja siis ära ole loll:

Wõta üles protokoll.


 330


Uus elu ärkab mulla seest

Ja ajab wana hauda eest;

Kuid surm ei saada otsani

Siit elust hauda midagi,

Sest kõigest, mis siit hauda lääb,

Üks osa elu päralt jääb.


 331


Uus sõprus sündis ilmale

Ja tegi wõrku silmale;

Kuid pea selgis siht ja sisu:

rk pidi hoidma sõbra nisu.


 332


Waarik warjus puude taga,

Wald on warjus meeste taga.


 333


Waata elu, waata walu,

Tunne tumeduste talu –

Ära ussil ohwrit wii!

Tõsta pead ja ole prii.


 334


Waata üle kitsa raa,

Sõber, asjust aru saa:

Siis sul kodu paistunes

Hoopis uues walguses!


 335


Waatkem wanu radasid

Häid ja halbu sadasid;

Siisgi meie elu aade,

See on ettepoole waade.


 336


Wahid ainult ülesse,

Kukud pea kiwile;

Kui sa ainult alla näed,

Wihma kätte wistist jäed.


 337


Waidlust iga laps wõib laita,

Aga ega see ei aita.

„Kel on õigus?“ küsi sa,

Siis wõid waidlust waigista.


– 25 –

 3
38


Walid sõpra, waata sa,

Ehk saad äraandija,

Walid waenlast, siis sa tea –

Annad kergest oma pea.


 339


„Walul lapsi ilmal tuua,“

Öeldi küll naisele,

Tahad tähtsat, suurt sa luua,

Käib see siis ka mehesse,


 340


Wana aasta, kuule nüüd,

Mis su suurem surma süüd:

Sa ei surmand kodust tüli,

Mis on kurja kiusu küli,

Tulew aast, sa mata maha,

Kes meist ühendust ei taha!

Elagu, kel Eesti waim!

Suregu, mis tülitaim!

Lõpe, aasta, lõpeta

Waenu kodupinnalta!

Wii me kestest wõeras waim,

Jäta õitsma oma taim –

Siis sa meile rõõmu tõid,

Wanad waimud uueks lõid,


 341


Wana Eesti ühendus

Olgu tüli lühendus.

Eesti truudus, tule seks:

Teeme wennad wendadeks!


 342


Mandugu ehk õnnistagu

Kõrged mind ehk madalad,

Sellest ühtlasi saan jagu:

Tühised nad mõlemad,

Ainult seks ma tõstan pead,

Et teen õigust ja teen head.


 343


Waprast waimu mõõgaga

Paha wastu wõidelda –

Kus on töö, mis mehisem?

Teda hoolsast otsigem,


 344


Warjus küll waikne on tormist waata,

Raskusi kergeste kõrwale saata;

Aga kes mehele wõitusi jagab,

Kui tema wõitluses uinub ja magab?


 345


Wastane, kas seda tead?

Sinu puudused ja wead,

Need mul wõidu rajawad,

Sinu hauku ajawad,


 346


Weike härjapõlwe-mees,

Suu sul lahti ilma ees:

Meie põlw ei ole härg,

Sulle tuleb kirju järg,


 347


Wenemaa!

Oled sa

Ju nii tubli noorena!

Küll siis sa

Mehena

Oled maade juhtija,


 348


Wennad! kokku kanged käed,

Küll siis langewad muistsed mäed.


 349


Werelained, tuhamäed

Katnud on mu isamaad:

Nüüd ta pinnast eluwäed

Imelikult tõusewad.


– 26 –

 
350


Woolab wesi hallikal,

Ta on puhas kui kristall:

Jääb ta aga ojas paisu,

Annab pea halba haisu.


 351


Wäga kahju, meie mees

Tirib wõera wankri ees;

Saba waesel lonkajal

Jookseb poris ratta all

Ja kui koorm tal kuklal lasuks,

Hüiaks: Kõik on rahwa kasuks!


 352


Weikel wäljal weike silmaring,

Suures ilmas suurdub sinu hing.


 353


Wõimul on üks ülesanne,

Kaunis, kallis kõigiti,

Millel õnnistus ehk wanne

Astub järel hauani:

Wõimu tuleb neile anda,

Kes on alles wõimetud –

Siis wõib õnnistust ta kanda,

Siis ta wili põimetud.


 354


Wõsikus ei kaswa tala,

Wihmalombis walaskala.

Tahad talaks kosuda:

Pead laanes asuma.


 355


Ära lugesid sa luule

Laewukese lahkest teest:

Tormi hulumist sa kuule,

Waat, kuis üle jõuad weest.

Alles siis, kui randa saad,

Anna luule lennul maad.

Et sul sadam jõuaks ligi,

Palest jooksku palaw higi.


 356


Ära üksi südant sa

Kodumaale pühenda.

Sõber, süda ilma peata

Kodumaale ilma heata!

Südant küll küll nähti ju,

Oli peata õnnetu.

Pea mind peastku enne randa,

Siis wõib süda õnne anda.


 357


Ärgem kartkem kahetust:

Sõbrad, tehkem wahetust,

Wõtke taewas, andge maa,

Joome liiku ning hurraa!


 358


Õnn sul, kui ilma maruta

id merepinnal sõuda:

Kuid waikust merepinnast sa

Ei ialgi wõi nõuda.


 359


Õpetust neil antakse,

Tarkust kätte kantakse;

Siisgi see ei palju kehta –

Targaks neid ei ial tehta.


 360


Ühel kätt ja teisel jalga!

Sõber nõnda aastat alga;

Sõtku jala alla maha,

Mis on ülekohus, paha!

Mis on kahtlemata hea,

Ainult sellest kinni pea.


 361


Ühe sõprus

Teise tõprus.


– 27 –

 36
2


Üht kallist kaimu tunnen ma,

Kes oskab – põlgdust sütita.

Meid taewas aitku armu wäest,

Et peaseksime tema käest.

Küll küll ju nuhtlust nägime,

Kord igatseme wallale.


 363


Üks ainus riim, mis segane

Mul kõlab täitsa puhtaste:

Kus liigub südameta löök,

Seal liigub südameta leek!


 364


Üksgi sind wõi rõõmu randa

Ainult oma kuklal kanda:

Ise pead hoolega

Sinna poole tõttama.


 365


Üle maa käib kange kaja:

Mehi, mehi on meil waja!

Üle ilma hüütakse:

Mehed, mehed platsile!

Kussa hüüd ei kõla nii,

Sammutakse tagasi.


 366


Üles lipp, et wõidutuul

Teda näitaks wõitjatele.

Ühel käel, ühel suul

Tehkem köituitatele!


 367


Üles, üles! hüiame.

Kõrgemale püiame.

Orus oli madal järg,

Mäel ootab wõidupärg,

Saame sinna, käes siis

Igatsetud paradiis.


 368


Ütleks mul mu silmaring.

Kuidas heljub rahwa hing

Wõiksin olla korraga

Tema heategija.


 369


Ütle nii selgest kui iganes suudad,

Ütle nii kindlast kui iganes wõid:

Meeli ja mõtteid sa ainult siis muudad,

Kui sina kuuljaga – usaldust jõid.Hind 8 kop.


Дозволено цензурою. Юрьевъ, 11 Iюня 1899 года.


A. Grenzsteini trükk Jurjewis.