#book browser#

End. K. Grünthali kauplus Muhus Viira külas - V. Grünthal-Ridala (poeg) kodu 19. sajandi lõpust alates. Praegu - Muhu haigla

KM EKLA, B-97:111